• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Eelnõu 19.06.2018

Esitaja: vallavalitsus

Vapp.jpg 

KANEPI VALLAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

Kanepi                                                                                                              19.06.2018 nr 1-2/2018/

Kanepi valla kalmistute kasutamise eeskiri

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

 

§ 1. Üldsätted ja reguleerimisala

(1) Käesoleva eeskirjaga reguleeritakse Kanepi valla haldusterritooriumil asuvate kalmistute haldamise ja kasutamise kord.

(2) Eeskiri kohaldatakse järgmistele Kanepi valla haldamisel olevatele kalmistutele:

1) Maaritsa kalmistu;

2) Kanepi-Mäe kalmistu;

3) Kanepi-Ala kalmistu.

(3) Maaritsa kalmistu, Kanepi-Mäe kalmistu ja Kanepi-Ala kalmistu on tunnistatud kultuurimälestisteks (liigitus ajaloomälesis) Kultuuriministri 19.03.1997. a määrusega nr 7 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ ja kantud kultuurimälestiste riiklikusse registrisse. Nimetatud kalmistutele kohalduvad muinsuskaitseseadusest tulenevad nõuded ning kitsendused, mis on fikseeritud riigi kaitse all olevate mälestiste kaitsekohustuse teatistes, mis on kättesaadavad Kanepi Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus).

(4) Lisaks eeskirjas sätestatule tuleb kalmistute haldamisel ja kasutamisel arvestada kalmistuseadusest, muinsuskaitseseadusest ja kalmistu kaitsekohustuse teatisest tulenevaid erisusi.

(5) Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistutel viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele.

§ 2. Mõisted

Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) hauaplats – maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isiku(te)le surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest matmiskohast;

2) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on kalmistu haldaja kirjalik või taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolek hauaplatsi kasutamiseks;

3) kalmistu rajatised – kalmistu territooriumil paiknevad ehitised ja rajatised (piirdeaed, kaev jm);

4) kalmistuvaht – kalmistu haldaja poolt määratud töötaja, kes tegeleb hauaplatside eraldamise, kalmistu kasutamise nõuete täitmise kontrollimise ja kalmistu korrashoiuga;

5) omasteta surnu – surnu, kellel puudus abikaasa, vanemad, täisealine laps, õde, vend või muu surnu lähedane isik tulenevalt tema elukorraldusest.

§ 3. Kalmistu haldamine

(1) Kalmistute haldamist korraldab vallavalitsus (edaspidi haldaja).

(2) Haldaja tagab:

1) kalmistu üldise heakorra, sealhulgas heakorra kalmistu üldkasutatavatel aladel;

2) kalmistuseaduses sätestatud andmete kogumise;

3) kalmistu hauaplatside kaardistamise;

4) matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad;

5) tähistatud prügikonteinerid ladestamisele kuuluvate jäätmete (küünlatopsid, lillepotid, määrdunud pakendid) ja mittepuitunud biolagunevate haljastusjäätmete kogumiseks;

6) tähistatud koha puitunud biolagunevate haljastusjäätmete (oksad, tüved, kännud) kogumiseks;

7) veevõtukoha;

8) hauaplatside eraldamise korraldamise;

9) matmiseks vajalike tööde ja toimingute tegemise võimaldamise;

10) peremeheta hauaplatside korrastamise organiseerimise.

§ 4. Kalmistu tööaeg

(1) Kalmistud on avatud iga päev.

(2) Kalmistuvahtide kontaktandmed avaldatakse kalmistute teadetetahvlitel ja valla kodulehel.

§ 5. Kalmistu kasutamise nõuded

(1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

(2) Kalmistu territooriumil on keelatud:

1) kahjustada piirdeid, piirdeaeda, teid, hauaplatse, hauatähiseid ja -rajatisi;

2) raiuda puid ilma raieloata;

3) istutada puid kalmistu haldaja kooskõlastuseta;

4) panna maha või kalmistu jäätmemahutitesse olmejäätmeid ja rikkuda jäätmete kogumise nõudeid, sh paigutada jäätmeid väljapoole mahuteid või selleks mitte ette nähtud kohtadesse;

5) suurendada omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;

6) sõita sõidukiga kalmistu haldaja loata;

7) paigaldada inventari ja rajatisi kalmistu haldaja kooskõlastuseta;

8) teha lõket (v.a haua kaevamiseks külmunud pinnase sulatamine);

9) jalutada kodu- ja lemmikloomi;

10) matta loomi.

§ 6. Hauaplatsi suurus

(1) Hauaplatsi suurus on ühe-, kahe- või neljakohaline.

(2) Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral ühe hauakohaga hauaplats 2,25 x 1,2 m.

(3) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral on üldjuhul 1,0 x 1,0 m.

§ 7. Hauaplatsi eraldamine ja selle kasutamise õiguse andmine

(1) Hauaplatsi eraldab, suuruse ja asukoha määrab kalmistuvaht arvestades kalmistu planeeringut ning väljakujunenud struktuuri hauaplatside paigutamisel.

(2) Hauaplatsi eraldades tuleb jälgida põlist matmistava. Kirst asetatakse hauda ida-lääne suunaliselt ja hauatähis asub haua peatsis.

(3) Hauaplats eraldatakse isikule 25 aastase kasutamisõigusega. Hauaplatsi valdaja teovõimetuse või surma korral lähevad tema õigused ja kohustused üle eestkostjale või pärijale.

§ 8. Matmine

(1) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus, surnu tuhk urnis.

(2) Matmine tuleb registreerida kalmistuvahi juures vähemalt üks ööpäev enne matuse toimumist.

(3) Kalmistuvaht registreerib matmise surnu surmatõendi või surnult sündinu puhul arstliku surmateatise alusel ning kooskõlastab hauaplatsile matmise hauaplatsi kasutajaga.

(4) Kalmistuvaht registreerib matmise kohta matmisraamatus järgmised andmed:

1) surnu ees-ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, viimane elukoht;

2) surmaaeg, surmatõendi number, väljaandmise aeg ja väljaandja;

3) hauaplatsi asukoht, platsi hooldaja ees- ja perekonnanimi, aadress ning kontaktandmed;

4) matmise aeg ning andmed matuse korraldaja kohta.

(5) Kalmistuvaht peab hauaplatsi taotlejale kätte näitama hauaplatsi asukoha, märkima kohapeal maha hauaplatsi mõõdud ja informeerima hauaplatsi taotlejat või tema esindajat õigustest ja kohustustest.

(6) Matmist takistavate hauatähiste ja hauarajatiste ajutise kõrvaletõstmise ning taaspaigaldamise kulud kannab matja või hauaplatsi kasutaja.

(7) Kirstuhaua sügavus maapinnast hauapõhjani peab jääma vahemikku 1,5 – 2m ja kaugus hauaplatsi piirist peab olema vähemalt 0,2 m.

(8) Urniga matmisel peab matmise sügavus maapinnast olema vähemalt 1,0 m ja kaugus hauaplatsi piirist peab olema vähemalt 0,2 m.

(9) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja varem maetu säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

(10) Pealematmine võib toimuda mitte varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

(11) Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on tunnistatud käesoleva eeskirja alusel hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

(12) Kultuurimälestiseks tunnistatud või kultuurilooliselt tuntud isikute hauaplatsidele peale ei maeta.

(13) Ümbermatmist teostatakse vallavalitsuse loal kooskõlas tervisekaitse nõuetega.

(14) Haua kaevamise ja matuse käigus hauaplatsi kõrval olevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab matmise korraldaja hiljemalt kolme päeva jooksul pärast matuse toimumist. Hauaplatside korrastamata jätmisel kõrvaldab tekitatud kahjustused kalmistuvaht matmise korraldaja kulul.

(15) Matmine toimub ainult loomuliku päevavalguse ajal.

§ 9. Kalmistu ja hauaplatsi kujundamine

(1) Hauaplats on kalmistu osa ja selle kujundamisel tuleb järgida kalmistute kujunduse head tava ning käesoleva eeskirjaga kehtestatud kujunduspõhimõtteid nii hauarajatiste, hauatähiste kui ka haljastuse osas. Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja.

(2) Hauaplatsi kujundamisel tuleb vältida keskkonda sobimatuid tehismaterjale (plastid, kergkruus, kunstmuru jmt).

(3) Hauapiirete paigaldamiseks on vajalik kalmistuvahi luba. Hauaplatse ei tohi piirata monoliitsete betoonääristega.

(4) Haljastamisel tuleb eelistada madalhaljastust, puude leina- ja kääbusvorme. Kõrgemakasvuliste puude hauaplatsile istutamine ilma kalmistuvahi kooskõlastuseta ei ole lubatud ning isetekkelised puuvõrsed tuleb õigeaegselt eemaldada. Põõsaste maksimaalseks lubatud kõrguseks on kuni 1,5m, hekkidel kuni 0,75m. Puude ja põõsaste võra peab jääma hauaplatsi piiridesse.

(5) Hauaplats peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, hauakivi, hauasamba või muu tähisega. Hauatähised, rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides ja olema rajatud arvestusega, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks nende varisemisohtu.

(6) Hauatähised, mille üks külg on suurem kui 1 meeter, tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada kalmistuvahiga.

(7) Hauaplatsile paigutatud hauatähised ja -rajatised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

(8) Kalmistu kujundusnõuete mittetäitmisel hauaplatsi kasutajat hoiatatakse. Ühe aasta möödumisel arvates hoiatamisest on kalmistu haldajal õigus eeskirja nõuetele mittevastavad hauaplatsi kujunduselemendid hauaplatsilt eemeldada.

§ 10. Hauaplatsi hooldamine

(1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplats peab vastama kalmistu kujunduspõhimõtetele ning järgmistele nõuetele:

1) hauaplats ja sellega piirnevad teeosad peavad olema puhtad;

2) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;

3) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, vanad pärjad ja kimbud;

4) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;

5) hauatähised ja piirded on terved ning neil olev tekst loetav;

6) hauaplatsi kattev liiv on puhas;

7) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;

8) hauaplatsi katteplaadid on terved.

(2) Hauaplatsil kasvava puu mahavõtmise vajadusest teavitab hauaplatsi kasutaja kalmistuvahti.

§ 11. Kasutajata hauaplatsi arvelevõtmine

(1) Kasutajata hauaplatsina võetakse arvele hauaplats, mille kasutajad ei ole teada või mis on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks.

(2) Kasutajata hauaplatsi võib kalmistu haldaja eraldada uuesti kasutamiseks, kui viimasest matmisest on möödunud vähemalt 20 aastat.

§ 12. Hooldamata hauaplats

(1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:

1) hauaplatsi pinnasest olulises osas, st üle poole pindalast, on läbi kasvanud aastaid niitmata rohi ja võsa;

2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud ning hauatähisel olev tekst on loetamatu;

3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

(2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõtmiseks korraldab kalmistuvaht koostöös vallavalitsuse poolt volitatud ametnikuga selle ülevaatamise.

(3) Hauaplats vaadatakse üle kahel korral:

1) esimene ülevaatus, mille käigus tuvastatakse, et hauaplats on hooldamata. Ülevaatamise korral märgistatakse hauaplats sildiga, millel on kiri „hooldamata hauaplats“. Sildile märgitakse ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev ja kalmistuvahi kontaktandmed;

2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda ja võetakse vastu otsus hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.

(4) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus ja kirjeldus. Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli märge otsusest hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise kohta.

(5) Hooldamata hauaplatsina arvele võetud hauaplatside kohta avaldatakse teade kalmistul asuval teadetetahvlil, andes hauaplatsi kasutajale võimaluse kolme kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust kalmistu haldajaga ja korrastada hauaplats või loobuda hauaplatsi kasutamise õigusest.

(6) Hauaplatsi kasutusõigus loetakse lõppenuks kolme kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud toimingute tegemist, kui hauaplatsi kasutaja ei ole teates määratud tähtaja jooksul hauaplatsi korrastanud.

§ 13. Järelevalve ja vastutus

(1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad kalmistu haldaja ja Muinsuskaitseamet vastavalt oma pädevusele.

(2) Eeskirja täitmist kontrollib vallavalitsuse poolt volitatud järelevalvet teostav ametiisik.

(3) Kalmistu mittenõuetekohase kasutamise korral ja/või kalmistu kujunduspõhimõtete eiramisel on järelevalvet teostaval isikul õigus teha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus.

(4) Ettekirjutusega juhitakse hauaplatsi kasutaja tähelepanu rikkumisele ning antakse hauaplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg.

(5) Hauaplatsi kasutajale tehtud ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel rakendatakse asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

§ 14. Rakendussätted

(1) Kanepi Vallavolikogu 18.10.2007 määrus nr 26 „Kanepi valla kalmistute kasutamise eeskiri“ ja Valgjärve Vallavolikogu 15.04.2014 määrus nr 5 „Maaritsa kalmistu kasutamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

 

Kaido Kõiv

volikogu esimees

 

 

SELETUSKIRI

Kanepi Vallavolikogu määruse eelnõule

Kanepi valla kalmistute kasutamise eeskiri

 

Kalmistuseaduse § 7 lõike 1 kohaselt kehtestab kohaliku omavalitsuse hallatava kalmistu kasutamise eeskirja kohaliku omavalitsuse volikogu. Sama paragrahvi lõike 3 järgi sätestatakse kalmistu kasutamise eeskirjas:

1) hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord;

2) hauaplatsi kasutamise tähtaeg ning selle pikendamise tingimused ja kord, samuti kasutamisõiguse ennetähtaegse lõpetamise tingimused ja kord;

3) matmise kord;

4) kalmistu tööaeg;

5) kalmistu heakorra nõuded;

6) hauaplatsi hooldamise nõuded ja kord;

7) hooldamata hauaplatsi arvelevõtmise ja taaskasutusse andmise kord;

8) hauatähise ja piirde paigaldamise, eemaldamise ja ümberpaigaldamise kord;

9) urni kolumbaariumisse (ehitis või selle osa tuhaurnide ja tuha hoidmiseks) paigutamise kord;

10) muud kalmistu tegevuse korraldamisega seotud asjaolud.

Kanepi valla haldamisel on kolm kalmistut: Maaritsa kalmistu, mis asub endise Valgjärve valla territooriumil ja mille kasutamise eeskiri on kinnitatud Valgjärve Vallavolikogu 15.04.2014 määrusega nr 5, ning Kanepi-Mäe ja Kanepi-Ala kalmistud, mis asuvad endise Kanepi valla territooriumil ja mille kasutamise eeskiri on kinnitatud Kanepi Vallavolikogu 18.10.2007 määrusega nr 26. Seoses Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valdade ühinemisega on otstarbekas ja vajalik kehtivad regulatsioonid ühtlustada ning kaasajastada. Eeskirja kinnitamisel hakkab kõigile Kanepi valla haldamisel olevatele kalmistutele kehtima ühtne haldamise ja kasutamise kord.

Eelnõu kohaselt tunnistatakse Kanepi valla kalmistute kasutamise eeskirja vastu võtmisega kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 18.10.2007 määrus nr 26 „Kanepi valla kalmistute kasutamise eeskiri“ ja Valgjärve Vallavolikogu 15.04.2014 määrus nr 5 „Maaritsa kalmistu kasutamise eeskiri“

 

Eelnõu koostas

Katrin Slungin

vallasekretäri abi

 

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Urmas Kolina