• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Pealeht > Raplamaa > Kohila valla kalmistud >

Hauaplatsi kasutuslepingu näidis

 

[HAGERI / KOHILA] KALMISTU HAUAPLATSI
KASUTAMISE LEPING NR 51

 

(NÄIDIS)

 

 Kohilas,                                                                                                                                                                                            16.04.2021

Kohila Vallavalitsus, registrikoodiga 75018851, aadressiga Vabaduse 1, Kohila alev, 79804 Kohila vald, Raplamaa, mida esindab kalmistuvaht [ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post] (edaspidi nimetatud Haldaja) ühelt poolt
ja
Mary Änn O'connež-Šuslik, isikukood: 60001019906, e-post: maryann@gpost.com ja telefon: 0000076 (edaspidi nimetatud Kasutaja) teiselt poolt,
(edaspidi eraldi nimetatud Pool ning koos ja ühiselt nimetatud Pooled), sõlmisid käesoleva [Hageri / Kohila] kalmistu hauaplatsi kasutamise lepingu (edaspidi nimetatud Leping), lähtudes Kohila valla kalmistute kasutamise eeskirjast, alljärgnevatel tingimustel:

 1.      Lepingu ese ja eesmärk

1.1. Lepinguga kohustub Haldaja andma Kasutajale kasutamiseks hauaplatsi (edaspidi nimetatud Hauaplats) [Hageri / Kohila] kalmistul ja Kasutaja kohustub tagama käesoleva Lepingu alusel tema kasutusse antud Hauaplatsi hoolduse ja kasutamise vastavalt Kohila valla kalmistute kasutamise eeskirjale, Kohila vallas kehtivatele heakorra, avaliku korra, jäätmehoolduse ja muudele normatiivaktidele. 

2.      Hauaplatsi andmed

2.1. Asukoht (kvartal, rida-plats): II-A, 8-35
2.2. Kohtade arv: 3
2.3. Mõõdud: 235 x 355 cm
2.4. Platsi tüüp (kirstuplats - kirstumatused, urnimatused; urniplats - ainult urnimatused): Kirstuplats
2.5. Mälestise liik (ajaloomälestised, arheoloogiamälestised, arhitektuurimälestised, avaliku elu tegelane, kunstimälestised, muinsuskaitsealune):
2.6. Eritingimused: 


3.      Leping sõlmitakse tähtajatult.
4.      Käesoleva lepingu allkirjastamisega hauaplatsi kasutaja kinnitab, et on tutvunud Kohila valla kalmistute kasutamist reguleerivate õigusaktidega ja kohustub neid täitma.

5.      Poolte andmed:

Kalmistuvaht

[ees- ja perekonnanimi]

Kasutaja

Mary Änn O'connež-Šuslik

telefon

[telefon]

telefon

0000076

e-post

[e-posti aadress]

e-post

maryann@gpost.com

allkiri

(allkirjastatud digitaalselt)

allkiri

(allkirjastatud digitaalselt)