Maetu otsing


Eesti Vabariik

Harju maakond

Kose vald

 

KOSE VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

 

 

Kose 18. juuni 2010 nr 27

 

 

Kose valla kalmistute kasutamise eeskiri

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkti 2, sotsiaalministri 28.12.2001 määruse nr 156 „Tervisekaitsenõuded surnu hoidmisele, vedamisele, matmisele ja ümbermatmisele“ ja Muinsuskaitse-inspektsiooni peadirektori 17.02.1998 käskkirja nr 4A „Ajalooliste kalmistute hooldamine ja korrastamine metoodiline juhend“ alusel.

 

§ 1. ÜLDSÄTTED

 

(1) Kose valla kalmistute (edaspidi kalmistu) eeskiri sätestab Kose vallas olevate kalmistute haldamise ja kasutamise korra. 

(2) Kose vallas on kaks kalmistut: Kose kalmistu ja Tuhala kalmistu. 

(3) Kalmistu haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigustloovatest aktidest ning käesolevast eeskirjast. 

(4) Avalik kalmistu (edaspidi kalmistu) on üldkasutatav maa-ala, mis on ettenähtud kirstude ja urnide matmiseks.

 (5) Kalmistu eeskiri on täitmiseks kõigile kalmistul viibijatele.

 (6) Kalmistu on avatud iga päev. 

(7) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Kose Vallavalitsuse arhiivis.

 

§2. KALMISTU HALDAMINE

 

(1) Kalmistu haldamist korraldab Kose Vallavalitsus(edaspidi haldaja). Selleks:

1) korraldab heakorratöid kalmistu üldkasutatavatel aladel;

2) korraldab prügivedu ja määrab kindlaks prügi mahapaneku kohad;

3) määrab kindlaks ja annab teada hooajaliste heakorraalaste tööde teostamisetähtajad;

4) võtab tööle kalmistuvahi.

 

(2) Kalmistuvaht:

1) Kalmistu kohta peab kalmistuvaht järgmist dokumentatsiooni:

- haudade registrit (haudade ja hauaplatsi valdajate andmekogu);

- matmisraamatut (matmise registreerimise raamat);

- kalmistu plaani, millele on peale kantud nummerdatud matmise kvartalid, read, hauaplatsid, hauad ning kalmistu rajatised, muinsuskaitselised ja kultuurilised objektid;

2) korraldab (võimaldab) matmiseks vajalike tööde ja toimingute tegemise;

3) hoiab korras kalmistu üldkasutatavad maa-alad (kabeli ümbrus, peateed, kalmistu piirdeaiad, veevõtu- ja prügi mahapaneku kohad);

4) tagab hauaplatside hooldamiseks vajaliku inventari kasutamise võimaluse;

5) organiseerib peremeheta hauaplatside korrastamise.

 

§ 3. HAUAPLATSIDE ERALDAMISE KORD JA TINGIMUSED

 

(1) Hauaplatsi eraldamine toimub soovi avaldanud füüsilisele isikule tasu eest. Hauaplatsi tasu kehtestab Kose Vallavalitsus. Juriidilisele isikule on hauaplatsi eraldamine lubatud ainult Kose Vallavalitsuse korralduse alusel.

 (2) Hauaplatse eraldades tuleb järgida matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida-lääne suunaliselt (maetava pea läänes) ja hauatähis asub peatsis. 

(3) Haldaja esindaja (edaspidi kalmistuvaht) peab hauaplatsi taotlejale kätte näitama hauaplatsi asukoha, märkima kohapeal hauaplatsi mõõdud ja informeerima hauaplatsi valdajat tema õigustest ja kohustustest. Hauaplats eraldatakse üldjuhul suurusega 2,5 x 1,25 meetrit kirstuhaua korral ja 1 x 1 meetrit tuhamatmise korral.

 (4) Hauaplatse ette ei broneerita. 

(5) Hauaplats eraldatakse surmatõendi ettenäitamisel vabade kohtade olemasolul. Kalmistuvahi kooskõlastuseta on haua kaevamine ja matmine keelatud.

 (6) Kalmistuvaht registreerib matmise registris, kus näidatakse andmed hauaplatsi asukoha kohta, surnu ees- ja perekonnanimi, vanus, viimane elukoht, surmaaeg ning surmatõendi number koos tõendi väljaandja ja väljaandmiskohaga,hauaplatsi hooldaja ees- ja perekonnanimi, aadress ja telefoni number.

 (7) Hauaplats eraldatakse isikule 25 aastase kasutamisõigusega. Hauaplatsi valdaja teovõimetuse või surma korral lähevad tema õigused ja kohustused üle eestkostjale või pärijale.

 (8) Hauaplatsi kasutamisõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi valdaja sellest kirjalikult kalmistu haldajale. Tähtaja lõppemisel on hauaplatsi kasutajal või tema pärijal (volitatul) õigus pikendada hauaplatsi kasutamisõigust järgmiseks 25 aastaks. Kasutamisõigusest loobumise korral on haldajal õigus hauaplatsi vaba osa uueks matuseks välja anda. 

(9) Kalmistu haldajal on õigus kalmistuvahi ettepanekul hauaplatsi kasutusaeg lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata, s.o. rohtunud, risustunud ning hauatähised näitavad ilmseid kõdunemise märke. Selline hauaplats tähistatakse meeldetuletuseks hoiatustähisega. Kui järgneva ühe aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, lõpetatakse selle platsi kasutamisõigus ühepoolselt.

 

§ 4. MATMINE

 

(1) Loa matmiseks annab kalmistuvaht maetava isiku surmatõendi alusel. 

(2) Haua kaevamise korraldab matja. Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema minimaalselt 1.8 meetrit, urniga 1m, pealematmisel 1,5 m. Haua kaugus hauaplatsi piirist kirstuga matusel peab olema minimaalselt 0,2 m, urniga matusel minimaalselt 0,8 m. Pealematmisel peab varasem matus jääma puutumata. 

(3) Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistuvahiga nii, et matmine ei toimuks mitte varem kui 24 tunni möödumisel surma saabumisest. Üldjuhul peab eelseisvast matmisest kalmistuvahile olema ette teatatud mitte vähem kui üks ööpäev. Üldjuhul toimub matmine valgel ajal. Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu. 

(4) Matmist takistavate hauakivide ja muude rajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul. 

(5) Hauaplatsi korrastab pärast matmist matja. Matja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused kokkuleppel kalmistuvahiga.

 (6) Pealematmine samasse hauda võib toimuda mitte varem kui 30 aasta möödumisel. 

(7) Kultuurilooliselt tuntud isikute ning kohaliku tähtsusega isikute hauaplatsidele peale ei maeta. 

(8) Kalmistu vanadele hauaplatsidele võib matta järgmistel tingimustel:

 1) perekonna hauaplatsile valdaja soovil vanasse hauda, kui eelmisest matusest on möödunud vähemalt 25 aastat;

2) vabanenud ja uuesti välja antud hauaplatsile pärast 30 aasta möödumist viimasest matmisest;

3) perekonna hauaplatsile varem kasutamata pinnasesse.

 (9) Säilmeid tohib ümber matta liivapinnaste puhul mitte varem kui ühe aasta möödumisel ja niiskete pinnaste puhul mitte varem kui kolme aasta möödumisel matmisest. Säilmete väljakaevamine hauast peab toimuma külmal aastaajal. 

(10) Säilmete ümbermatmine peab toimuma asukohajärgse tervisekaitsetalituse välja antud loa alusel.

 

§ 5. HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE

 

(1) Hauaplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid. 

(2) Hauaplatsi kujundab platsi valdaja arvestades käesolevas eeskirjas toodud piiranguid. Kalmistu kujundusnõuete mittetäitmisel hauaplatsi valdajat hoiatatakse. Haldajal on õigus mittevastavad hauatähised või –rajatised eemaldada hauaplatsi valdaja kulul ühe aasta möödumisel hoiatamisest.

 (3) Hauatähised, - rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme. Haljastuse kõrgus: puud kuni 2 m, põõsad kuni 1,5 m, hekid 1 m. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja- rajatised on valdaja omand.

 (4) Matja on kohustatud tähistama hauaplatsi hauatähisega, millel peab olema surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg.

 (5) Hauatähised on:

1) hauarist, maksimaalne kõrgus 1,2 m;

2) hauakivi, maksimaalne kõrgus 0,8 m;

3) hauasammas, maksimaalne kõrgus1,2 m.

 (6) Hauarajatised peab hauaplatsi valdaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemise ohtu.

 (7) Hauaplatse ei tohi piirata uute monoliitsete betoonääristega. 

(8) Kalmistu haldaja loata on keelatud algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine. 

(9) Hauapiirete paigaldamine toimub ainult kalmistuvahi loal. 

(10) Haldajal on õigus eemaldada raieloa alusel või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad või ohtlikud aiad, puud ja põõsad kooskõlastatult muinsuskaitse inspektoriga.

 (11) Ajalooliste kalmistute miljööväärtuse säilitamise eesmärgil tuleb nii kasutusel olevate kui mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50 aastat tähised ja piirded jätta oma algsele kohale. Irdunud (jalalt mahamurdunud, katkised) ristid ja hauatähised (ka tükid), mida ei ole võimalik algsel kohal eksponeerida, viia kas selleks valmistatud kohta või pealt katusega kaetud stendile. Sama kehtib ka varem lammutatud või lõhutud ja mitte taastatavate hauatähiste ja –piirete ning nende fragmentide puhul. 

(12) Hauaplatsi hooldamise korraldab hauaplatsi valdaja. Hauaplatsi hooldaja on kohustatud korrastama hauatähised ja –rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad (0,5m ümber hauaplatsi). Prügi (puulehed ja muu risu) tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

 

§ 6. KALMISTU SISEKORD

 

(1) Kalmistu haldaja on kohustatud:

1) hoidma üldkasutatavad alad korras ja puhtana;

2) nõudma hauaplatside hooldajatelt kalmistu hooldamise ja kasutamise eeskirjade täitmist;

3) tagama kalmistu nõuetekohase prügikonteinerite olemasolu ja korraldama prügiveo;

4) tagama kalmistul haudade korrastamiseks esmaste töövahendite laenutamise.

 (2) Kalmistul on keelatud:

1) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, tarvitada alkoholi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;

2) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;

3) prahi põletamine;

4) prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohta;

5) hauaplatsi omavoliline laiendamine;

6) puude ja põõsaste omavoliline mahavõtmine;

7) sõitmine mis tahes liiklusvahendiga ilma kalmistuvahi loata;

8) loomade matmine;

9) omavoliliselt hõivata või tähistada võõraid ja hooldamata platse;

10) võtta kalmistult liiva ja mulda, lõigata mättaid.

 

§ 7. AJALOO- JA KUNSTIMÄLESTISTENA KAITSE ALL OLEVAD HAUAPLATSID

 

(1) Tuhala kalmistu on tunnistatud ajaloomälestiseks (reg.nr. 14409 ) ning on tervikuna võetud muinsuskaitse alla. 

(2) Muinsuskaitse nõuete täitmise aluseks on Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud Tuhala kalmistu muinsuskaitse eritingimused ning selle kohaselt:

1) tuleb kalmistut ümbritsevat kivimüüri hoida korras, võsast ja prahist puhas;

2) peab sepis- ja malmpiirete ning remonttööd kooskõlastama muinsuskaitse inspektoriga;

3) tuleb kalmistu miljöölise väärtuse säilitamise eesmärgil nii kasutusel olevatel kui ka mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50 aastat hauatähised ja -piirded jätta oma algsele kohale. Jalalt murdunud ning katkised ristid ja tähised (ka tükid), mida ei ole võimalik algsel kohal eksponeerida, tuleb viia kalmistuvahi poolt määratud kohta;

4) on haldajal õigus muinsuskaitse inspektoriga kooskõlastatult eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad aiad, puud ja põõsad.

 (3) Kalmistuvaht juhindub kalmistu hooldamisel ja korrastamisel Muinsuskaitseameti poolt 17. veebruaril 1998 kinnitatud “Ajalooliste kalmistute hooldamise ja korrastamise metoodilisest juhendist”.

 (4) Kalmistul olevate ajaloo- ja kunstimälestiste kohta sõlmib haldaja hauaplatsi hooldaja või mälestise omanikuga kaitse kohustuse. 

(5) Kõik muudatused kaitsealustel hauaplatsidel peavad olema kooskõlastatud vastavalt kehtivale korrale. 

(6) Kaitsealuse hauaplatsi hooldaja loobumisel platsi edasisest hooldamisest läheb hauaplatsi valdamise õigus üle kalmistu haldajale.

 

§ 8. VASTUTUS

 

(1) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras. 

(2) Eeskirja täitmist kontrollivad vallavanema poolt volitatud järelvalvet teostavad ametiisikud.

 (3) Kose Vallavalitsus ei kanna vastutust vääramatu jõu (force majore) tekitatud kahju eest.

 

§ 9. RAKENDUSSÄTTED

 

(1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavalitsuse 23.02.1998 määrus nr 3 „Kose valla kalmistute kasutamise üldeeskiri“.

 

(2) Määrus jõustub 01.07.2010.

 

  

Astrid Ojasoon

Kose Vallavolikogu esimees