Maetu otsing


Pealeht > Ida-Virumaa > Kohtla-Järve >

Kalmistu kasutamise eeskiri

Kohtla-Järve linna Raudi kalmistu eeskiri

 

Vastu võetud 29.02.2012 nr 115

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja kalmistuseaduse § 7 lg 1 alusel.

 

 

1. peatükk

Üldsätted

 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Kohtla-Järve linna Raudi kalmistu eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab Kohtla-Järve linna Raudi kalmistu (edaspidi kalmistu) haldamise ja kasutamise korra. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele, kalmistu haldajale, matjale ja hauaplatsi kasutajatele ning kõikidele teistele isikutele, kes teostavad kalmistuga seotud toiminguid.

 (2) Kalmistu rajamisel, haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

 (3) Määruses kasutatakse mõisteid järgmistes tähendustes:

 1) kalmistu- surnute ja tuha matmiseks ettenähtud ning vajalike ehitistega maa-ala;

 2) hauaplats- kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnukeha matmiseks kas kirstus või tuhaurnis;

 3) hauaplatsi kasutaja- isik, kellel on kalmistu haldaja kirjalik nõusolek või taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolek hauaplatsi kasutamiseks;

 4) kalmistu külastaja- isik, kes viibib kalmistu territooriumil, v.a. kalmistu haldaja;

 5) hauarajatis- hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (betoonrant vms);

 6) hauatähis- ühte või mitut hauaplatsi tähistav rist, plaat, kivi või muu tähis;

 7) matja- isik, kes vormistab ja korraldab matuse;

 8) kalmistu haldaja – Kohtla-Järve Linnavalitsus või Kohtla-Järve Linnavalitsusega sõlmitud halduslepingu alusel tegutsev isik.

 

§ 2.  Kalmistu tööaeg

  Kalmistu on avatud iga päev.

 

 

2. peatükk

Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord

 

§ 3.  Hauaplatsi eraldamine

 (1) Hauaplatsid võivad olla nii kirstude kui ka tuhaurnide matmiseks.

 (2) Kalmistul on ühekohalise hauaplatsi mõõtmed 1,5 x 2,3 m ja kahekohalisel hauaplatsil on 3,0 x 2,3 m.

 (3) Hauaplats eraldatakse vastavalt matja soovile ühe- või kahekohalisena (kirstuhaua korral) mõõtmetega vastavalt 1,5 x 2,30 m või 3,0 x 2,30 m. Erandjuhtudel võidakse eraldada suurem hauaplats. Akteeritud hauaplatsid eraldatakse üldjuhul esialgse kuju ja suurusega. Urnimatuseks ettenähtud maa-ala suuruseks on 1 m² ühe hauakoha kohta.

 (4) Hauaplatsi asukoha märgib maha kalmistu haldaja.

 (5) Hauaplatsi eraldades tuleb üldjuhul jalgida põlist matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida-lääne suunas (maetava pea läände) ja hauatähis asetseb peatsis.

 (6) Käesolevas paragrahvis sätestatust võib erandkorras kõrvale kalduda kui nimetatud tegevus ei ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega ega häiri kalmistu üldist väljanägemist järgmistel juhtudel:

 1) kalmistu varasem planeering ei võimalda hauda kaevata õiges suunas;

 2) matja soovib kaevata hauda ja matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega.

 

§ 4.  Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord

 (1) Hauaplats eraldatakse surmatunnistuse, arstliku surmateatise või surmatõendi alusel füüsilisele isikule, kes jääb hauaplatsi kasutajaks– ning kellega kalmistu haldaja sõlmib hauaplatsi kasutuslepingu (edaspidi kasutusleping). Kasutuslepingu vormi kinnitab Kohtla-Järve Linnavalitsus.

 (2) Kasutuslepingusse kantakse hauaplatsi kasutaja andmed, hauaplatsi asukoht ja kasutusse antava hauaplatsi suurus. Kasutuslepingus määratakse kindlaks kasutuslepingust tulenevad poolte õigused ja kohustused, kasutuslepingu kehtivuse tähtaeg, selle muutmise ja lõpetamise ja kolmandale isikule üleandmise kord, hauaplatsi kujundamise ja hooldamise nõuded, poolte vastutus hauaplatsi kasutamisel ja vaidluste lahendamise kord ning hauaplatsi kasutaja kinnitus eeskirja tundmise ja täitmise kohta.

 (3) Juhul kui hauaplatsi kasutaja soovib kalmistu haldajalt tellida teenuseid, sõlmitakse hauaplatsi kasutaja ja kalmistu haldaja vahel eraldi teenuse osutamise leping, milles sätestatakse tellitud teenused, nende maksumus ja teenuste eest tasumise kord.

 (4) Kasutusleping sõlmitakse tähtajaga 20 aastat, tähtaja möödumisel võib hauaplatsi kasutamist pikendada hauaplatsi kasutaja kirjaliku taotluse alusel , mis esitatakse kalmistu haldajale.

 (5) Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi kasutaja sellest kirjalikult kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus hauaplatsi vaba osa uuteks matusteks välja anda kalmistuseaduses sätestatud korras.

 (6) Hauaplatsi kasutaja võib soovi korral valduse üle anda teisele isikule. Hauaplatsi kasutaja on kohustatud kasutuse üleminekust teisele isikule teada andma kalmistu haldajale.

 (7) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel eelisõigus hauaplatsi kasutamiseks.

 

 

3. peatükk

Matmise korraldamine

 

§ 5.  Matmise kord

 (1) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga.

 (2) Suvehooajal ( 16. aprillist kuni 30. novembrini) tuleb sõlmida kalmistu haldajaga kasutusleping või kasutuslepingu olemasolul informeerida kalmistu haldajat kavandatavast matusest hiljemalt matusele eelneval päeval kella 10.00, talvehooajal (1. detsembrist kuni 15. aprillini) üle-eelmisel päeval enne matmist.

 (3) Matmine on lubatud ainult valgel ajal, üldjuhul kella 10.00-15.00. Pühapäeval ja riiklikel pühadel üldjuhul matmisi ei toimu.

 (4) Hauaplatsi mõõtmed ei tohi olla väiksemad kui 1,5 x 2,30 m. Haua sügavus ei tohi olla sügavam kui 2 m ja madalam kui 1,5 m arvates maapinnast haua põhjani. Kui haua kaevamisel tuleb välja eelmise matuse säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

 (5) Kirstuga maetava surnu pealematmine samasse hauda ei või toimuda varem kui 20 aastat, arvates eelmisest matmisest.

 (6) Kultuuriloolisest tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.

 (7) Tuha matmise platsi mõõtmed urni matmisel peavad olema vähemalt 1 korda 1 m ja matmise sügavus 1 m. Tuha puistamise ala mõõtmed määratakse kalmistu planeeringuga. Kalmistule võib rajada ehitisi urnide hoidmiseks.

 (8) Matja korrastab pärast matmist hauaplatsi ja hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele või rajatistele tekitatud võimalikud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldaja või kahjukannatajaga.

 (9) Omasteta surnud maetakse selleks eraldatud matmisplatsile kohaliku omavalitsuse kulul. Kui omasteta surnul on varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel perekonna hauaplatsile .  Kui kohalik omavalitsus on korraldanud surnu matmise või tuhastamise, on tal õigus surnu matmise või tuhastamise kulud surnu pärandi vastu võtnud pärijalt sisse nõuda.

 (10) Haudade avamine ja ümbermatmine võ ib toimuda vaid Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras.

  

 

4. peatükk

Kalmistu heakorra nõuded

 

§ 6.  Hauaplatsi kujundamine

 (1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul

väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja -nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

 (2) Iga hauaplats tähistatakse risti, hauaplaadi, -ki vi või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kantud maetu(te) perekonnanimi ning soovitavalt eesnimi, sünni- ja surmadaatum.

 (3) Hauatähised (hauarist, -kivi, -sammas, -plaat), hauarajatised (äärekivi, valatud betoonrant, istepink, hekk kõrgusega kuni 0,5 m, piirdeaed jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.

 (4) Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme, rahulikke värve. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) võib rajada vaid kalmistu haldaja loal. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või hauarajatised on hauaplatsi kasutaja omand.

 (5) Hauaplatsi kasutajal on õigus püstitada hauaplatsile hauarajatisi.

 (6) Hauarajatised peab hauaplatsi kasutaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

 (7) Hauarajatised, mis püstitatakse omavoliliselt ja ei vasta kalmistul kehtestatud nõudmistele, likvideeritakse ühe kuu jooksul pärast hauaplatsi kasutajale hoiatuse tegemist. Likvideerimise kulud kannab hauarajatiste omavoliliselt püstitatud hauaplatsi kasutaja.

 (8) Hauatähiste või -rajatiste teisaldamine, ümberpaigaldamine või eemaldamine tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada kalmistu haldajaga.

 

§ 7.  Hauaplatsi hooldamisenõuded ja kord

 (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja.

 (2) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.

 (3) Hauaplatsi kasutajal tuleb plast-, klaas- ja metalljäätmed paigutada selleks ettenähtud konteineritesse. Biolagunevad jäätmed (lehed, oksad, jms) tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

 

§ 8.  Hooldamata hauaplatsi arvelevõtmise ja taaskasutusse andmise kord

 (1) Kalmistu haldaja on kohustatud jälgima hauaplatside korrashoidu ja võtma

hooldamata platsid arvele. Kalmistu kujunduspõhimõtete eiramisel on kalmistu haldajal õigusteha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib ettekirjutuse teinud kalmistu haldaja rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduse sätestatud korras.

 (2) Ettekirjutus es juhitakse hauaplatsi kasutaja tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse haua platsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg.

(3) Kui ettekirjutisele järgneva 1 aasta jooksul haua platsi ei hooldata, tühistatakse senise hauaplatsi kasutaja kasutamisõigus.

 

§ 9.  Keelatud tegevused

  Kalmistul on keelatud:

 1) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;

 2) omavoliliselt raiuda kasvavaid puid ja põõsaid;

 3) ladustada prügi selleks mitte ettenähtud kohtadesse;

 4) kalmistu jäätmemahutitesse olmejäätmete paigutamine;

 5) teha lõket;

 6) laiendada omavoliliselt hauaplatse;

 7) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu (muusika vali mängimine, kisendamine, karjumine);

 8) matta loomi;

 9) muud kalmisturahu rikkuvad tegevused.

 

§ 10.  Kalmistu haldaja kohustused

 (1) Kalmistu haldaja hoolitseb kalmistu heakorra ja avaliku korra hoidmise eest, samuti on kohustatud jälgima kalmistuseadusest tulenevaid nõudeid.

 (2) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet rikkuvad või ohtlikud puud ja põõsad.

 (3) Kalmistu haldajal on kohustus koguda kalmistule maetavate isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta vastavalt kalmistuseaduse § 11 lõigetes 2-4 nimetatud andmeid.

 

 

5. peatükk

Kalmistu laiendamine ja sulgemine

 

§ 11.  Kalmistu laiendamine

Kalmistut võib laiendada detailplaneeringu alusel, milles nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja - radade paiknemine, ehitiste asukohad jms.

 

§ 12.  Kalmistu sulgemine

 (1) Kalmistu suletakse matmiseks Kohtla-Järve Linnavolikogu otsusega.

 (2) Kalmistu sulgemist käsitlev otsus peab määrama tingimused ja korra suletud

kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise kohta.

 

 

6. peatükk

Rakendussätted

 

§ 13.  Vastutus

 (1) Eeskirja rikkuja kannab vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse

seaduse, karistusseadustiku, kalmistuseaduse ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras.

 (2) Kontrolli eeskirja täitmise üle teostab kalmistu haldaja.

 

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 5. märtsil 2012. a.

 

Arne Berendsen

volikogu esimees