Maetu otsing


Pealeht > Tallinn > Tallinna kalmistud >

Hauaplatsi lepingu tüüptingimused

MATMISKOHA KASUTAMISE LEPINGU TINGIMUSED

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolevad “ Matmiskoha kasutamise lepingu tingimused” määratlevad kasutuslepingu

tingimused Tallinna linnale kuuluva matmiskoha kasutusse andmisel.

2. Kasutatavad mõisted

2.1 Alljärgnevaid mõisteid kasutatakse “ Matmiskoha kasutamise lepingu tingimustes” järgnevalt

toodud tähendustes:

2.1.1 “Leping” - matmiskoha kasutajale kasutamiseks andmise tehing Matmiskoha kasutusse andja

ja Matmiskoha kasutaja vahel;

2.1.2 “ Kasutusleping” - Tallinna Keskkonnameti juhataja kinnitatud tüüpvormile “ Matmiskoha

kasutamise leping” vastav dokument, mille allkirjastamisega Matmiskoha kasutusse andja ja

Matmiskoha kasutaja sõlmivad Lepingu;

2.1.3 “ Matmiskoha kasutusse andja ” - Tallinna linn, mis tegutseb linna asutuse Tallinna

Kalmistud (kalmistu haldaja) kaudu;

2.1.4 “ Matmiskoha kasutaja ” - Kasutuslepingu p 5 nimetatud isik;

2.1.5 “Matmiskoht” - Kasutuslepingu p 6 määratletud hauaplats, kolumbaariumi või matmisala;

2.1.6 “Lepingutingimused” - käesolevad Tallinna Keskkonnameti kinnitatud “Matmiskoha

kasutamise lepingu tingimused”;

2.1.7 “Pool” – Matmiskoha kasutusse andja või Matmiskoha kasutaja;

2.2 Lepingutingimuste tekstis tehtavad viited punktidele (p) on viited Lepingutingimuste

vastavatele punktidele, kui viite kontekstist ei tulene teisiti.

3. Lepingu sisu

Lepinguga kohustub Matmiskoha kasutusse andja (kalmistu haldaja) andma Matmiskoha

kasutajale kasutamiseks matmiskoht. Leping reguleerib Matmiskoha kasutamiseks andmisega

seonduvaid suhteid Poolte vahel.

4. Lepingu dokumendid

4.1 Lepingu dokumentideks on Kasutuslepingu koos lisa(de)ga, Lepingutingimused.

4.2 Kasutuslepingus märgitakse sõlmitavasse Lepingusse puutuv konkreetne informatsioon ja

eritingimused. Kasutuslepingu lisaks on Matmiskoha plaan juhul kui pooled on pidanud plaani

lisamist vajalikuks.

4.3 Lepingutingimused määratlevad Lepingu sisu, sh Poolte õigused ja kohustused ning vastutuse

Lepingu rikkumise eest. Kui Kasutuslepingus on sätestatud Lepingutingimustega võrreldes erisusi,

siis lähtutakse Poolte õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisel esmajärjekorras Kasutuslepingus

sätestatust.

5. Lepingu jõustumine

Leping jõustub Kasutuslepingu sõlmimise hetkest kui lepingus eneses ei ole kokku lepitud

erinevas jõustumise ajas.

II. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6. Matmiskoha üleandmine

6.1 Matmiskoha üleandmine seisneb Matmiskoha kasutajale Matmiskoha faktilise valdamise ja

kasutamise võimaldamises.

7. Matmiskoha kasutusse andja kohustused:

7.1 Matmiskohaga seotud maksud ja koormised kannab Matmiskoha kasutusse andja.

7.2 Matmiskoha kasutusse andja kohustuseks on kolumbaariumi kujundamine ja hooldamine.

8. Matmiskoha kasutusse andja õigused

8.1 Matmiskoha kasutusse andjal on õigus:

8.1.1 kontrollida hauaplatsi kujunduse põhimõtete järgimist;

8.1.2 hauaplatsi hoolduse nõuete järgimist;

8.1.3 väärtuslike hauatähiste või –rajatiste säilitamist.

9. Matmiskoha kasutaja õigused

9.1 Matmiskoha kasutajal on õigus kasutada temas kasutuses olevat Matmiskohta inimeste

matmiseks. Matmiskoha kasutajal on õigus saada ise maetud tema kasutuses olnud Matmiskohale.

10. Matmiskoha kasutaja kohustused

10.1 Matmisel tuleb juhinduda Tallinna Kalmistute kasutamise eeskirjast.

10.2 Matmiskoha kasutaja kohustuseks Matmiskoha va kolumbaariumi ala kujundamisel on:

10.2.1 hauaplatsi kujundamisel tuleb järgida Tallinna Linnavalitsuse poolt kehtestatud

kujunduspõhimõtteid nii hauarajatiste, hauatähiste kui ka haljastuse osas. Kujunduspõhimõtetest

erineva kujundusega hauaplatsi rajamiseks tuleb koostada tööprojekt, mis tuleb kooskõlastada

Tallinna Keskkonnaameti ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga.

10.2.2 hauaplats peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, -kivi, -samba või muu tähisega.

Hauatähised, rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides.

10.2.3 hauatähiste või -rajatiste teisaldamine või eemaldamine tuleb kirjalikult kooskõlastada

Matmiskoha kasutusse andjaga.

10.3 Matmiskoha kasutaja kohustuseks Matmiskoha hooldamisel on:

10.3.1 hauaplatsile istutatud taimed peavad olema terved ja elujõulised;

10.3.2 hauaplatsilt peab olema eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, pärjad;

10.3.3 hauaplatsi piiravaid hekke tuleb pügada regulaarselt;

10.3.4 hauatähised ja piirded peavad olema terved ja neil olev tekst peab olema loetav;

10.3.5 hauaplatsi kattev liiv peab olema puhas;

10.3.6 hauaplatsilt peab olema ära riisutud lehed ja muu praht;

10.3.7 hauaplatsi katteplaadid peavad olema terved.

10.4 Kui Matmiskoha kasutaja tellib hoolduse Matmiskoha kasutusse andjalt, maksab Matmiskoha

kasutaja tasu vastavalt teenuste hinnakirjale. Kui Matmiskoha kasutaja tellib hoolduse

kolmandatelt isikutelt, teavitab ta sellest Matmiskoha kasutusse andjat.

10.5. Matmiskoha kasutaja kohustus väärtuslike hauatähiste või –rajatiste olemasolul

10.5.1 Juhul kui Matmiskoha kasutaja on saanud kasutusse kasutajata hauaplatsiks tunnistatud

hauaplatsi ja sellel asuvad väärtuslikud hauatähised või -rajatised, siis on Matmiskoha kasutajal

kohustus need säilitada hauaplatsil. Matmiskoha kasutajal on õigus hauatähiseid hauaplatsi piires

ümber paigutada.

11. Punktis 10 sätestatud kohustused täidab Matmiskoha kasutaja oma kulul.

12. Matmiskoha kasutaja muud kohustused:

12.1 Lisaks muudele Lepingutingimustes sätestatud kohustustele on Matmiskoha kasutaja

kohustatud:

12.1.1 arvestama tema Matmiskoha läheduses asuvate teiste Matmiskohtade kasutajate huvidega;

12.1.2 juhul kui Matmiskoha kasutamisel tekib spetsiifilist või suures koguses jäätmeid,

korraldama sellise jäätmete äraveo enda kulul;

12.1.3 teatama viivitamatult oma Kasutuslepingus märgitud rekvisiitide muutumisest Matmiskoha

kasutusse andjale.

13. Matmiskoha või matmisala üle andmine

13.1 Matmiskoha kasutaja võib Kasutuslepingu üle anda kolmandale isikule Matmiskoha

kasutusse andja nõusolekul. Sellisel juhul kolmas isik astub lepingus senise Matmiskoha kasutaja

asemele. Kasutuslepingu üleandmine vormistatakse kirjalikult Matmiskoha kasutusse andja juures

(kalmistu kontoris). Kolmanda isiku kasutuslepingusse astumisel senine leping ei lõppe.

13.2 Matmiskoha kasutaja surma korral on tema perekonnaliikmel, matjal või pärijal õigus astuda

kasutuslepingusse Matmiskoha kasutaja asemele. Matja võib astuda kasutaja asemele juhul, kui ta

on ise pärija, pärija puudub või pärija loobub matja kasuks. Perekonnaliikme, matja või pärija

kasutuslepingusse astumisel senine leping ei lõppe. Kasutuslepingusse astumise vormistab

Matmiskoha kasutusse andja kirjalikult Matmiskoha kasutaja surmatõendi esitamisel.

13.3 Matmiskoha kasutusse andja võib anda Matmiskoha matja, kes ei ole ise pärija, kasutusse

selle eelneva kasutaja matmiseks kasutuslepingusse astumise teel ajaks kuni perekonnaliige või

pärija esitab avalduse kasutuslepingusse astumiseks. Hetkest, mil perekonnaliige või pärija

avaldab Matmiskoha kasutusse andjale soovi astuda ise kasutuslepingusse, kaotab matja õiguse

Matmiskoha kasutamiseks. Sellisel juhul astub kasutuslepingusse matja asemel perekonnaliige või

pärija. Kasutuslepingusse astumise vormistab Matmiskoha kasutusse andja kirjalikult Matmiskoha

kasutaja pärija kirjaliku avalduse alusel.

14. Vastutus

14.1 Hauaplatsi, mille puhul ei ole järgitud kalmistu kujunduspõhimõtteid, tähistab Matmiskoha

kasutusse andja hoiatussildiga ning edastab Matmiskoha kasutajale kirjalikku taasesitamist

võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile. Hoiatuses märgitakse hauaplatsi

olukord, hauaplatsi korrastamise kohustus ja tähtaeg ning kohustuse täitmata jätmise tagajärjed.

14.2 Kui hoiatuse edastamisele järgneva aasta jooksul hauaplatsi kasutaja ei kõrvalda kalmistu

kujunduspõhimõtetele mittevastavaid hauarajatisi, hauatähiseid või haljastust, kõrvaldab

Matmiskoha kasutusse andja need Matmiskoha kasutaja kulul.

15. Vääramatu jõud

15.1 Lepingust tuleneva kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu

jõu mõjul. Vääramatu jõud on asjaolu, mida kohustust rikkunud Pool ei saanud mõjutada ja temalt

ei saanud mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt oodata, et ta Kasutuslepingu sõlmimise ajal selle

asjaoluga arvestaks või seda väldiks või asjaolu või selle tagajärge ületaks.

15.2 Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil

vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

15.3 Vääramatu jõu mõjul kohustust rikkuv Pool peab vääramatust jõust ja selle mõjust kohustuse

täitmisele viivitamatult teisele Poolele teatama. Vastasel juhul vastutab rikkunud Pool kohustuse

rikkumise eest sõltumata vääramatu jõu esinemisest.

III. LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

16. Kasutuslepingu lõppemine

16.1 Kasutusleping lõpeb:

16.1.1 Kasutuslepingu tähtaja möödumisel. Lepingule ei kohaldata Võlaõigusseaduse § 310

sätestatud pikenemist;

16.1.2 Poolte kokkuleppel;

16.1.3 füüsilisest isikust Matmiskoha kasutaja surmaga juhul kui tema asemele ei astu uus isik või

juriidilisest isikust Matmiskoha kasutaja lõppemisega;

16.1.4 punktides 16.4 ja 16.5 sätestatud või seadusest tuleneval alusel Lepingu ülesütlemise korral.

16.2 Kasutuslepingu tähtaja saabumisel loetakse Kasutuslepingu lõppenuks. Kuus kuud enne

Kasutuslepingu lõppemist teavitab Matmiskoha kasutusse andja Matmiskoha kasutajat

Kasutuslepingu lõppemisest, saates kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate

Kasutuslepingus toodud aadressile.

16.3 Matmiskoha senisel kasutajal on eesõigus uue Kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue

Kasutuslepingu sõlmimiseks peab Matmiskoha kasutaja esitama Matmiskoha kasutusse andjale

kirjaliku avalduse ühe kuu jooksul enne Kasutuslepingu tähtaja möödumist. Uue Kasutuslepingu

sõlmimise avalduse esitamata jätmisel loetakse Kasutuslepingu lõppenuks ka juhul, kui

Matmiskoha kasutaja jätkab matmiskoha kasutamist.

16.4 Matmiskoha kasutaja võib Kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles

öelda, esitades Matmiskoha kasutusse andjale kirjalikult Kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

16.5 Matmiskoha kasutusse andja ütleb Matmiskoha kasutaja matnud matjaga sõlmitud

Kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt üles kui Matmiskoha kasutusse saamiseks on esitanud

kirjaliku tahteavalduse eelmise Matmiskoha kasutaja perekonnaliige või pärija välja arvatud kui

perekonnaliige või pärija on enne matjaga kasutuslepingu sõlmimist kirjalikult loobunud õigusest

astuda kasutuslepingusse Matmiskoha kasutaja asemele.

16.6 Matmiskoha kasutusse andja ütleb Kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja

lõppu üles kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt Tallinna Kalmistute

kasutamise eeskirja §-le 22.

16.7 Matmiskoha, mille Kasutuslepingu on lõppenud, võtab Matmiskoha kasutusse andja arvele

kui kasutajata matmiskoha vastavalt Tallinna Kalmistute kasutamise eeskirja §-le 21.

17. Matmiskoha üleandmine Kasutuslepingu lõppemisel

17.1 Matmiskoha kasutaja on hiljemalt Kasutuslepingu lõppemise päeval kohustatud tagama

Matmiskoha kasutusse andjale Matmiskoha faktilise valdamise ja kasutamise.

17.2 Matmiskoha kasutajal on lepingu lõppemisel kohustus eemaldada hauaplatsilt tema omandis

olevad ja hauaplatsile paigutatud hauatähised ja -rajatised (piirdeaed, betoonrant, äärekivi jms)

hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul peale lepingu lõppemist. Juhul kui Matmiskoha kasutaja ei

eemalda selle tähtaja jooksul tema omandis olevaid hauatähiseid- ja rajatisi, lähevad need üle

Matmiskoha kasutusse andjale.

IV. MUUD SÄTTED

18. Teadete vorm

18.1 Poolte vahelised teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui teate sisust

tulenevalt on vajalik selle operatiivne edastamine, või kui Pool ei edasta teadet oma

Kasutuslepingu tuleneva kohustuse täitmiseks ning see on informatsioonilise iseloomuga ja ei

põhjusta adressaadiks olevale Poolele õiguslikke või majanduslikke tagajärgi. Matmiskoha

kasutusse andjal on õigus edastada informatsioonilise iseloomuga teateid Matmiskoha kasutaja

lepingus näidatud sidevahendite kaudu (e-post, SMS).

19. Kasutuslepingu muutmine

19.1 Kasutuslepingu muutmine toimub Poolte kirjaliku kokkuleppega. Kasutuslepingu

muudatused vormistatakse Kasutuslepingu lisana, mis kuulub Lepingu dokumentide hulka.

20. Välistav tingimus

20.1 Kasutuslepingu ja Lepingutingimustes on kokku lepitud Lepingu kõik tingimused.

Varasemaid Poolte vahel sama lepinguobjekti suhtes sõlmitud suulisi ja kirjalikke kokkuleppeid

ning tehtud suulisi ja kirjalikke avaldusi ei loeta Kasutuslepingu osaks.

21. Vaidluste lahendamine

21.1 Kõiki Kasutuslepingu tulenevaid erimeelsusi ja vaidlusi üritavad Pooled lahendada

läbirääkimiste teel.

21.2 Kokkuleppe mittesaavutamisel on Poolel õigus pöörduda kohtusse. Kokkuleppe

mittesaavutamiseks loetakse ka ühe Poole mittereageerimist läbirääkimiste alustamise

ettepanekule või vaidluse kohtuvälise lahendamise ettepanekule. Poolte kokkuleppel on vaidluste

lahendamise kohtuks määratud Harju Maakohus.