• Maetu otsing


 • Kalmistu otsing


Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet kuulutab välja enampakkumise küünlaautomaatide paigaldamiseks.
10/29/2020
 1. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja 27.10.2020 käskkirja nr T-9-E1/20/102  alusel korraldame kirjaliku enampakkumise kinnisasjade osade üürile andmiseks:

1.1.  Kalmistu tee 34 asuva kinnisasja (registriosa nr 25866601) 4,5 m2 suurune osa;

1.2.  Hiiu-Suurtüki tn 1 asuva kinnisasja (registriosa nr 2643480) 2,25 m2 suurune osa;

1.3.  Kloostrimetsa tee 33 asuva kinnisasja (registriosa nr 26434001) 4,5 m2 suurune osa;

1.4.  Pärnamäe tee 36 asuva kinniasja (registriosa nr 26037301) 4,5 m2 suurune osa;

1.5.  Rahumäe tee 8 asuva kinnisasja (registriosa nr 26207301) 4,5 m2 suurune osa;

1.6.  Toonela tee 7 asuva kinnisasja (registriosa nr 26370601) 2,25 m2 suurune osa 6.

 1. Punktis 1 nimetatud kinnisasjade osad (edaspidi maa) antakse üürile järgmistel tingimustel:

2.1.  maad kasutatakse akutoitel töötavate küünlaautomaatide paigaldamiseks ja automaatide vahendusel küünalde müümiseks;

2.2.  maa antakse kasutusse viieks aastaks;

2.3.  maa üüri alghind on 60 eurot kalendrikuus, millele lisandub käibemaks;

 1. Maa üürilepingu eritingimused on:

3.1.  üüri suurenemine toimub üks kord aastas, veebruarikuus vastavalt tarbijahinnaindeksi aasta muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu; Lepingu esimesel aastal tarbijahinnaindeksi muutust ei rakendata.

3.2.  maa allkasutusse andmine on keelatud;

3.3.  vajalik inventar teenuse pakkumise jaoks peab olema üürnikul;

3.4.  üürile antud maal puudub elektriühendus;

3.5.  üürnik peab tagama:

3.5.1.       küünlaautomaatide aastaringse korrashoiu ja hooldamise ning heakorra küünlaautomaatide ümbruses;

3.5.2.      müüdava küünla komplektis tikkudega küünla süütamiseks;

3.5.3.      küünlaautomaatide ööpäevaringse toimimise;

3.5.4.      küünlaautomaatidel kasutuskorra ja tasumise korra kohta selgelt arusaadava info olemasolu, vähemalt 3-s keeles, eesti, vene ja inglise.

3.6.   üürnik kohustub üürilepingu sõlmimisel tasuma tagatisraha kirjalikul enampakkumisel pakutud ühe kuu maa üüri summa. Üürileandja saab kasutada tagatisraha tähtaegselt täitmata rahaliste kohustuste katteks või tasaarveldamiseks üürilepingu lõppemisel tasumisele kuuluva summaga. Üürileandja ei pea tagatisraha hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi. Üürnikul ei ole õigust nõuda intressi tagatisraha hoiustamise eest;

3.7.  üürileandja ei hüvita üürniku poolt maa parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud maa väärtuse suurenemise eest;

 1. Üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.
 2. Kirjalik enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruses nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ sätestatud kirjaliku enampakkumise korrale. Enampakkumisel osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.
 3. Enampakkumisel osalemiseks on vaja tasuda tagastamatu osavõtutasu 50 eurot.
 4. Enampakkumisel osalemiseks tuleb anda pakkumuse tagatis, mille suuruseks on pakkumusele vastav maa ühe kalendrikuu üüri summa. Kui enampakkumisel osaleja ei osutu võitjaks või enampakkumine nurjub korraldaja süül, tagastatakse osalejale tagatisena tasutud rahasumma hiljemalt 10 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse üürilepingu sõlmimisel arvesse üürilepingu alusel tasumisele kuuluva ettemaksuna.
 5. Osavõtutasu ja pakkumuse tagatisraha tuleb tasuda iga esitatava pakkumuse kohta. Osavõtutasu ja pakkumuse tagatisraha tuleb kanda Tallinna Linnakantselei IBAN kontole EE 311 010 220 061 053 015, viitenumbriga 522 30 500 500 503 11, AS SEB Pank. Maksekorralduse selgituses tuleb viidata „Tallinna kalmistutel küünlaautomaatide paigaldamiseks korraldatud kirjalikule enampakkumisele“.
 6. Pakkumus peab sisaldama:

9.1.  andmeid pakkuja kohta (juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht, aadress, kontakttelefon, e-post; füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, kontakttelefon ja e-post);

9.2.  pakkuja nõusolekut maa kasutusse võtmiseks kirjalikul enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

9.3.  maa nimetust, millele pakkumus esitatakse;

9.4.  sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumussummat eurodes ilma käibemaksuta. Kui sõnadega ja numbritega kirjutatud summa ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

9.5.  osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavad dokumendid;

9.6.  pakkumuse tegemise kuupäeva ja pakkuja allkirja. Pakkumus peab olema allkirjastatud esindusõigust omava isiku poolt ning pakkumusele peab olema lisatud esindusõigust tõendav dokument (isikut tõendava dokumendi koopia, volikiri vms).

 1. Pakkumused esitada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametisse (Mündi 2, III korrus, Tallinn) kinnises ümbrikus, kirjaga „Tallinna kalmistutel küünlaautomaatide paigaldamiseks korraldatud kirjalik enampakkumine“ hiljemalt 18. november 2020 kell 12.00. Pakkumused avatakse 18. november 2020 kell 12.05 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis. Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumise.
 2. Täiendava informatsiooni saamiseks või üürile antava maaga tutvumiseks leppida eelnevalt aeg kokku telefonil 672 2350 või e-posti aadressil kadriorupark@kadriorupark.ee