Maetu otsing


KINNITATUD

Sindi Linnavolikogu 9. veebruari 2012

Määrusega nr 39

 

 

 

Kalmistute kasutamise eeskiri

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel

 

1. Peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesolev eeskiri sätestab Sindi linna omandis või valduses olevate kalmistute kasutamise korra. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele.

(2) Kalmistute rajamisel, haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti vabariigi seadustest, muudest õigustloovatest aktidest ning käesolevast eeskirjast. Lisaks eeskirjas sätestatule lähtutakse eeskirja täitmisel Sindi linna heakorra eeskirjast ja Sindi linna avaliku korra eeskirjast.

(3) Sindi linna kalmistuse haldamist korraldab Sindi Linnavalitsus.

(4) Kalmistu on avatud iga päev. Kalmistute lahtiolekuaja kehtestab linnavalitsus.

 

2. Peatükk

KALMISTU HEAKORRA NÕUDED

 

§ 2. Kalmistu maa-ala on mõeldud surnute matmiseks ja nende mälestamiseks.

 

§ 3. Nõuded kalmistule:

(1) Kalmistul peab olema veevõtukoht, jäätmete mahapaneku koht ja võimalus laenutada matmisplatside korrastamiseks inventari.

(2) Kalmistu sissekäigu juures peab olema info kalmistu haldaja kohta (telefon, aadress).

 

§ 4. Kalmistul on keelatud:

1) kalmude, hauatähiste ja hauarajatiste, hoonete, väravate, piirete, veevõtukohtade,  puude ja põõsaste kahjustamine;

2) jäätmete toomine või panemine selleks mitteettenähtud kohta ning kalmistu  maa-ala risustamine mõnel muul viisil;

3) matmisplatsi mõõtmete omavoliline muutmine;

4) sõitmine mootorsõidukiga kalmistu haldaja loata;

5) lõkke tegemine, sh prahi põletamine;

6) loomade matmine;

7) muu korda, puhtust ja vaikust rikkuv (häiriv) tegevus;

8) teostada ükskõik millist omavolilist kaevamist.

 

 

 

3. Peatükk

HAUAPLATS

 

§ 5. Hauaplatsi eraldamine

(1) Hauaplatsi eraldamist, kasutaja registreerimist, hauaplatside registri pidamist ja mahajäetud platside arvelevõtmist korraldab kalmistu haldaja.

(2) Hauaplats eraldatatakse füüsilisele isikule surmatunnistuse alusel.

(3) Hauaplats eraldatakse nii kirstu- kui urnimatusteks. Hauaplats eraldatakse vastavalt matja soovile ühe- või kahekohalisena.

(4)  Hauaplatsi eraldamisel  kirstu- või urnimatuseks sõlmib kalmistu haldaja matjaga hauaplatsi kasutamise lepingu (edaspidi kasutusleping).

 

§ 6. Kasutuslepingusse kantavad andmed:

1) hauaplatsi kasutaja andmed;

2) hauaplatsi asukoht ja kasutusse antava hauaplatsi suurus;

3) kasutuslepingust tulenevad poolte õigused ja kohustused;

4) kasutuslepingu kehtivuse tähtaeg, selle muutmise ja lõpetamise ja  kolmandale isikule üleandmise kord;

5) hauaplatsi kujundamise ja hooldamise nõuded;

6) poolte vastutus matmiskoha kasutamisel ja vaidluste lahendamise kord;

7) hauaplatsi kasutaja kinnitus kalmistu kasutamise eeskirja tundmise ja täitmise kohta.

 

§ 7. Kasutuslepingu tähtaeg

(1) Kasutusleping sõlmitakse tähtajaga kuni 25. aastaks.

(2) Kasutuslepingu tähtaja saabumisel loetakse leping lõppenuks. Kaksteist (12) kuud enne kasutuslepingu lõppemist teavitab kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajat kasutuslepingu lõppemisest, saates kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate kasutuslepingus toodud aadressile.

(3) Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue kasutuslepingu sõlmimiseks esitab matmiskoha kasutaja kalmistu haldajale kirjaliku avalduse hiljemalt üks kuu enne kasutuslepingu tähtaja möödumist. Uue kasutuslepingu sõlmimise avalduse esitamata jätmisel loetakse kasutusleping lõppenuks ka juhul, kui matmiskoha kasutaja jätkab matmiskoha kasutamist.

 

§ 8. Kasutuslepingu lõppemine

(1) Kasutusleping lõppeb tähtaja möödumisel ja kasutuslepingu ülesütlemisel.

(2) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades kalmistu haldajale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

(3) Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 15.

(4) Hauaplats, mille kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata matmiskoha vastavalt eeskirja §-le 14.

 

4. Peatükk

MATMINE

 

§ 9. Hauaplatsile matmine toimub hauaplatsi kasutaja nõusolekul

 

§ 10. Matmise korraldamine

(1) Matus tuleb registreerida kalmistu haldaja juures vähemalt 2 päeva enne matust.

(2) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus või tuhaurnis.

(3) Kalmistu haldaja väljastab matmisloa, kui on esitatud surmatunnistus ja kooskõlastatud hauaplats.

(4) Matmine kalmistule võib toimuda ainult valgel ajal.

(5) Matmist takistavate hauatähiste või muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja tagasipaigutamine toimub hauaplatsi kasutaja kulul.

(6) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse ning kui ilmnevad maa-alused ehitised või selle varemed (hauakamber, müüritised vms) tuleb need jätta puutumata ja haud kaevata nende

kõrvale. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.

(7) Pärast matust korrastab hauaplatsi kasutaja matuse käigus kõrvalolevate hauaplatside tekitatud kahjustused hiljemalt ühe nädala jooksul. Kohustuse mittetäitmisel kõrvaldab kalmistu haldaja tekitatud kahjustused hauaplatsi kasutaja kulul.

 

§ 11. Tundmatu või omasteta surnu matmine

(1) Tundmatu või omasteta surnu maetakse selleks eraldatud hauaplatsile Sindi linna kulul.

(2) Hauaplatsi kasutamiseks lepingut ei sõlmita ja hauda hooldab kalmistu haldaja. Omasteta surnu maetakse võimaluse korral olemasolevale perekonna hauaplatsile.

 

§ 12. Peale- ja ümbermatmine

(1) Surnu ümbermatmine toimub kooskõlas kalmistu haldajaga. Surnu ümbermatmise korraldab kalmistu haldaja.

(2) Ümbermatmiseks esitab matja kalmistu haldajale Terviseameti piirkondliku talituse loa ja ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi kasutuslepingu või kasutaja tõestatud allkirjaga nõusoleku juhul, kui ta ise ei ole kasutaja.

(3) Liivapinnase puhul tohib kirstuga maetud surnu ümber matta pärast ühe aasta möödumist ja niiske pinnase puhul pärast kolme aasta möödumist surnu eelmisest matmisest.

(4) Pealematmine samale kohale ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel eelmisest matmisest.

 

5. Peatükk

HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE

 

§ 13. Hauaplatsi kujundamine ja hooldamine

(1) Hauaplats peab olema tähistatud  risti, hauaplaadi, -kivi, -samba või muu hauatähisega, millele on ilmastikukindlalt jäädvustatud surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg.

(2) Hauaplatsi kujunduse ja hooldamise nõuded määratakse kasutuslepinguga

(3) Hauatähised, -rajatised ja -platsi haljastus peavad olema hauaplatsi piirides.

(4) Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja hauarajatised (piirded, äärekivi jm) on hauaplatsi kasutaja omad.

(5) Hauaplatsi hooldamise korraldab kasutaja.

(6) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:

1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;

2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, pärjad;

3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;

4) hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst loetav;

5) hauaplatsi kattev materjal on puhas;

6) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;

7) hauaplatsi katteplaadid on terved.

 

(7) Kalmistuid haldava asutuse poolt hooldavate haudade nimekirja kinnitab linnavalitsus.

(8) Kalmistu kujunduspõhimõtete eiramisel on kalmistu haldajal õigus teha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus, millega juhitakse tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse hauaplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Kui hauaplatsi kasutaja ei täida ettekirjutust on kalmistu haldajal õigus kasutuslepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks.

 

6. Peatükk

HAUAPLATSI ARVELEVÕTMISE

JA TAASKASUTUSSE ANDMISE KORD

 

§ 14. Kasutajata hauaplats

(1) Kasutajata hauaplatsiks tunnistatakse hauaplats, mille kasutuslepingu tähtaeg on möödunud, kasutusleping on erakorraliselt enne tähtaja lõppu lõpetatud või hauaplats, mis on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 15.

(2) Kasutajata hauaplatsi võib kalmistu haldaja eraldada uuesti kasutamiseks, kui viimasest matmisest on möödunud vähemalt 20 aastat.

 

§ 15. Hooldamata hauaplats

(1) Hooldamata hauaplatsiks tunnistatakse vähemalt ühe nimetatud puuduse esinemisel:

1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa;

2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;

3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

(2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõtmiseks korraldab kalmistu haldaja selle ülevaatamise.

(3) Hauaplatsi ülevaatuseks moodustab kalmistu haldaja komisjoni.

(4) Komisjon vaatab hauaplatsi üle kahel korral:

1) esimene ülevaatus, mille käigus tuvastatakse, et hauaplats on hooldamata, ja märgistatakse see sildiga “hooldamata hauaplats”. Sildile märgitakse ülevaatuse järjekorranumber, ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev ja kalmistu haldaja kontaktandmed. Kalmistu haldaja edastab hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile;

2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda ja võetakse vastu otsus hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.

(5) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus ja kirjeldus. Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli märge otsusest hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise kohta.

(6) Hooldamata hauaplatsina arvele võetud hauaplatside kohta avaldatakse teade kohalikus ajalehes ning Sindi linna kodulehel, andes hauaplatsi kasutajale võimaluse ühe kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust kalmistu haldajaga ja korrastada hauaplats või loobuda hauaplatsi kasutamise õigusest ja kasutusleping erakorraliselt üles öelda.

(7) Pärast ühekuulise tähtaja möödumist võib kalmistu haldaja kasutuslepingu ühepoolselt üles öelda. Hauaplatsi, millele ei ole kasutuslepingut sõlmitud, kasutusõigus loetakse lõppenuks kolme kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 5 ja 6 nimetatud toimingute tegemist, kui hauaplatsi kasutaja ei ole teates määratud tähtaja jooksul hauaplatsi korrastanud.

 

 

 

7. Peatükk

JÄRELEVALVE

 

§ 16. Vastutus ja järelevalve

(1) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

(2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab linnavalitsus

 

8. Peatükk

RAKENDUSSÄTTED

 

§ 17. Rakendussätted

(1) Käesoleva eeskirja jõustumise ajal kasutuses olev hauaplats jääb senise kasutaja kasutusse kümneks aastaks, kui senise kasutaja ja linnavalitsuse vahel pole kokku lepitud teises tähtajas.

(2) Seniseks hauaplatsi kasutajaks loetakse isik, kes on korraldanud hauaplatsil esimese matmise, selle puudumisel isik, kes hauaplatsi reaalselt kasutab.

(3) Senisel hauaplatsi kasutajal on õigus esitada linnavalitsusele vormikohane taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks kolme aasta jooksul arvates eeskirja jõustumisest. Vormikohane taotlus on kättesaadav Sindi linna koduleheküljel. Kõigi seniste hauaplatsi kasutajatega, kes esitavad taotluse, sõlmitakse kasutuslepingud pärast kõigi faktide tõesuse kontrollimist, kuid mitte hiljem kui ühe aasta jooksul taotluse esitamisest.

 

§ 18. Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtestuks Sindi Linnavolikogu 14.august 2003 määrusega nr 16 kinnitatud „Kalmistute eeskiri“

 

§ 19. Lõppsätted

Määrus jõustub 14. veebruaril 2012.