Maetu otsing


Rõngu kalmistu eeskiri

Vastu võetud 10.09.2009 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Rõngu kalmistu (edaspidi kalmistu) eeskiri sätestab Rõngu valla omandis oleva avaliku kalmistu haldamise ja kasutamise korra.

(2) Kalmistu rajamisel, haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigustloovatest aktidest ning käesolevast eeskirjast.

(3) Käesolevas eeskirjas mõistetakse kalmistu all üldkasutatavat territooriumi, mis vastavalt Rõngu valla üldplaneeringule on ette nähtud surnute matmiseks.

(4) Kalmistu eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile kalmistul viibijaile.

(5) Kalmistu juurde kuuluvad kabel, tseremooniaväljak, parkimisplats, veevõtukohad, teadetetahvlid ja kalmistujäätmete paigutamiseks renditud jäätmemahutid.

(6) Kalmistu haldamist korraldab Rõngu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

(7) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) kalmistu – maa-ala, millisel toimub surnukehade ja kremeerimisurnide asetamine pinnasesse kaevatud süvendisse (hauda);

2) hauaplats – maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isikule surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest hauakohast;

3) hauaplatside ja kasutajate andmekogu – haudade ja hauaplatsi valdajate andmekogu;

4) matmise kvartal – kalmistu territoriaalse jaotuse üksus;

5) matmistava – rahvuslikke, ilmalikke, usulisi traditsioone ja tavasid järgiv matmisviis ning matusekorraldus;

6) hauaplatsi kasutaja – isik, kellele hauaplats on antud ajutisse kasutusse ja hauaregistrisse kantud;

7) matmisraamat – matmise registreerimise raamat;

8) matmisluba – kirjalik luba mis väljastatakse peale hauaplatsi looduses kättenäitamist.

(8) Kalmistu on avatud iga päev.

(9) Kalmistul osutatavate tasuliste teenuste hindade piirmäärad ja uue (esmase) hauaplatsi väljastamise tasu piirmäära kehtestab vallavalitsus.

§ 2. Kalmistu sisekord

(1) Kalmistul peab olema:

1) matmiseks vajalikud tööriistad;

2) teadete tahvel teabega osutatavate teenuste ja nende hindade kohta;

3) kalmistu eeskiri ning kalmistuvahi tööaega ja telefoni numbrid;

4) kalmistu plaan, kuhu on märgitud hooned ja rajatised, muinsuskaitselised ja kultuuriloolised objektid, surnuaia eri osade liigenduslikud orientiirid;

5) kalmistuinventari hoidmiseks vajalikud ruumid;

6) parkimisplatsid;

7) veevõtukohad;

8) kalmistujäätmete kogumise mahutid;

9) tualett.

(2) Kalmistu haldaja on kohustatud korraldama kalmistu üldkasutatavate alade korrashoiu (üld-kasutatavad platsid, parklad, kalmistusisesed teed jne).

(3) Kalmistul on keelatud:

1) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, jalutada koeri ja

teisi koduloomi;

2) omavoliliselt raiuda kasvavaid puid ja põõsaid;

3) kasutada mootorsõidukit ilma kalmistuvahi loata;

4) prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohtadesse;

5) kalmistu jäätmemahutitesse olmejäätmete paigutamine;

6) teha lõket;

7) laiendada omavoliliselt hauaplatse;

8) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu (muusikainstrumentide vali mängimine, kisendamine, karjumine);

9) matta loomi;

10) sõita jalgrattaga.

§ 3. Hauaplatside eraldamise tingimused ja kord

(1) Hauaplatside eraldamise, valdaja registreerimise, matmisloa väljaandmise, hauaplatside ja kasutajate andmekogu pidamise ja mahajäetud matmisplatside arvelevõtmise ja taaskasutusse võtmise korra kehtestab Rõngu Vallavalitsus.

(2) Igale hauaplatsile eraldatakse üldjuhul maa-ala suurusega 2,5 x 1,25 m ühe hauakoha kohta. Urnimatuseks ettenähtud maa-ala suuruseks on 1 m² ühe hauakoha kohta.

(3) Uus hauaplats eraldatakse isikule tasu eest kolmekümneaastase kasutusõigusega. Selle tähtaja lõppemisel on hauaplatsi valdajal õigus pikendada hauaplatsi kasutusõigust järgmiseks 30 aastaks või kasutusõigus lõpetada. Hauaplatsi valdaja teovõimetuse või surma korral lähevad tema õigused ja kohustused üle eestkostjale või pärijale.

(4) Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi valdaja sellest kirjalikult kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on õigus hauaplatsi vaba osa uuteks matusteks välja anda.

(5) Kalmistu haldajal on õigus hauaplatsi kasutusõigus lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata s.o rohtunud, risustunud ning hauatähised, pingid ja teised ehitised näitavad ilmseid kõdunemise tundemärke. Selline hauaplats tähistatakse meeldetuletuseks hoiatustähisega. Kui hauaplatsi ja hauaehitisi ei korrastata kolmanda aasta jooksul, on õigus hauaplats tasandada ning anda hauaplats uuele kasutajale.

§ 4. Matmine

(1) Hauaplatsile matmine toimub matmisplatsi kasutaja nõusolekul.

(2) Kõik matused tuleb registreerida kalmistu haldaja juures ettenähtud korras vähemalt kaks ööpäeva enne matust.

(3) Matmine on lubatud ainult valgel ajal – talvel kella 10-st kuni kella 15-ni ning suvel kella 9-st kuni kella 19-ni. Nimetatud nõudest võib erandkorras kalmistu haldaja kirjalikul loal kõrvale kalduda juhul, kui matuse korraldajad soovivad matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega.

(4) Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

(5) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,8 m, urniga 0,8 m. Haua kaugus hauaplatsi piirist kirstuga matustel peab olema vähemalt 0,2 m, urniga matustel vähemalt 0,8 m. Pealematmisel peab varasem matus jääma puutumata. Kirstud peavad olema üldjuhul valmistatud kergesti kõdunevast materjalist. Kui kirst on valmistatud mõnest teisest materjalist, siis tehakse vastav märge hauaregistrisse.

(6) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.

(7) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

(8) Matja korrastab pärast matmist hauaplatsi ja hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud võimalikud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldajaga või kahjukannatajaga.

(9) Pealematmine võib toimuda mitte varem kui 30 aasta möödumisel eelmisest matusest.

(10) Kultuuriloolisest tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.

(11) Omasteta surnud maetakse selleks eraldatud matmisplatsile valla kulul. Matmisplatsid hoiab korras kalmistu haldaja. Kui omasteta surnul on varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel sinna.

(12) Okupatsioonist või sõjategevusest tingitud kinnipidamise, okupatsiooni ja sõjategevuse tõttu surnud isikute ühismatmispaigad kuuluvad alalisele säilitamisele ja korrashoid tagatakse vastavalt s õjahaudade kaitse seadusele.

(13) Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras, kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega, kalmistu haldaja ja platsi kasutaja loal.

§ 5. Hauaplatside kujundamine ja hooldamine

(1) Hauaplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja kalmistu heakorrastamisprojektis määratud kujundusnõudeid. Hauaplatsi kujundab platsi kasutaja, arvestades käesolevas eeskirjas toodud piiranguid.

(2) Iga hauaplats peab olema tähistatud.

(3) Hauatähised on:

1) hauarist;

2) hauakivi;

3) hauasammas;

4) hauaplaat.

Hauaristi ja hauasamba lubatud kõrgus kuni 120 cm, hauakivi kuni 75 cm maapinnast.

(4) Hauarajatised on:

1) hauaplatsi piirdeaed (püstitamine lubatud ainult kalmistu haldaja kirjalikul loal);

2) hauaplatsi piirav äärekivi;

3) valatud betoonrant;

4) hauaplatsile istutatavad puud, põõsad ja hekk (heki kõrgus maksimaalselt kuni 0,8 m).

(5) Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme kõrgusega kuni 2,5 m. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või hauarajatised on valdaja omand.

(6) Hauarajatised peab hauaplatsi valdaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

(7) Hauaplatsi hooldab või korraldab hooldamise hauaplatsi kasutaja, kes on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.

(8) Biolagunevad kalmistujäätmed tuleb eraldi koguda ja paigutada vastavalt tähistatud jäätmemahutitesse või kohta. Muud kogutud jäätmed (kunstpärjad, kunstlilled, küünlatopsid, kilekotid jne) tuleb paigutada vastavalt märgistatud jäätmekogumise mahutitesse. Kalmistujäätmete viimine väljapoole kalmistu territooriumi ja paigutamine maapinnale on lubamatu.

(9) Õigus püstitada hauaplatsile hauarajatisi on hauaplatsi valdajal, kes on registreeritud kalmistu registris.

(10) Hauarajatised, mis püstitatakse omavoliliselt ja ei vasta kalmistul kehtestatud nõudmistele, likvideeritakse ühe kuu jooksul pärast omanikule hoiatuse tegemist.

§ 6. Vastutus

(1) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust karistusseadustikus ettenähtud korras ja ulatuses.

§ 7. Määruse rakendamine

(1) Määrus jõustub 15. septembril 2009. a.

 

Volikogu esimees Kalju HERMANN

 

 


Lisa
Rõngu Vallavolikogu 10.09.2009 määrusele nr 9
«Rõngu kalmistu eeskiri»

MATMISLUBA nr _________

_________________________________________ _________________________________

nimi ja perekonnanimi isikukood/sünniaeg

_________________________________________ _________________ ___________

aadress surmaaeg sünniaeg

_________________________________________ _______________________________

surmatunnistuse nr väljaandmise aeg ja koht

maetakse

______________________________________________________________________________

kuupäev, kuu, aasta

___________________________________________________________________________________________

kalmistu nimetus kvartal, rida, plats, haud matmisviis

Hauaplatsi valdajaks ja hooldajaks jääb :_______________________________________________

_______________________________________________________________________________

nimi, aadress telefon

Tellitud teenuste eest tasutud.

Matmisluba väljastatud:

__________________ 200_ a. __________________________________________

väljastaja nimi ja allkiri

Hauaplatsi valdaja õigused ja kohustused .

Väljavõte Rõngu valla kalmistu eeskirjast

§ 4. Matmine

(1) Hauaplatsile matmine toimub matmisplatsi kasutaja nõusolekul.

(2) Kõik matused tuleb registreerida kalmistu haldaja juures ettenähtud korras vähemalt kaks ööpäeva enne matust.

(3) Matmine on lubatud ainult valgel ajal – talvel kella 10-st kuni kella 15-ni ning suvel kella 9-st kuni kella 19-ni. Nimetatud nõudest võib erandkorras kalmistu haldaja kirjalikul loal kõrvale kalduda juhul, kui matuse korraldajad soovivad matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega.

(4) Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

(5) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,8 m, urniga 0,8 m. Haua kaugus hauaplatsi piirist kirstuga matustel peab olema vähemalt 0,2 m, urniga matustel vähemalt 0,8 m. Pealematmisel peab varasem matus jääma puutumata. Kirstud peavad olema üldjuhul valmistatud kergesti kõdunevast materjalist. Kui kirst on valmistatud mõnest teisest materjalist, siis tehakse vastav märge hauaregistrisse.

(6) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.

(7) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

(8) Matja korrastab pärast matmist hauaplatsi ja hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud võimalikud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldajaga või kahjukannatajaga.

(9) Pealematmine võib toimuda mitte varem kui 30 aasta möödumisel eelmisest matusest.

(10) Kultuuriloolisest tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.

(11) Omasteta surnud maetakse selleks eraldatud matmisplatsile valla kulul. Matmisplatsid hoiab korras kalmistu haldaja. Kui omasteta surnul on varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel sinna.

(12) Okupatsioonist või sõjategevusest tingitud kinnipidamise, okupatsiooni ja sõjategevuse tõttu surnud isikute ühismatmispaigad kuuluvad alalisele säilitamisele ja korrashoid tagatakse vastavalt s õjahaudade kaitse seadusele.

(13) Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras, kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega, kalmistu haldaja ja platsi kasutaja loal.

§ 5. Hauaplatside kujundamine ja hooldamine

(1) Hauaplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja kalmistu heakorrastamisprojektis määratud kujundusnõudeid. Hauaplatsi kujundab platsi kasutaja, arvestades käesolevas eeskirjas toodud piiranguid.

(2) Iga hauaplats peab olema tähistatud.

(3) Hauatähised on: 1) hauarist; 2) hauakivi; 3) hauasammas; 4) hauaplaat.

Hauaristi ja hauasamba lubatud kõrgus kuni 120 cm, hauakivi kuni 75 cm maapinnast.

(4) Hauarajatised on: 1) hauaplatsi piirdeaed (püstitamine lubatud ainult kalmistu haldaja kirjalikul loal); 2) hauaplatsi piirav äärekivi; 3) valatud betoonrant; 4) hauaplatsile istutatavad puud, põõsad ja hekk (heki kõrgus maksimaalselt kuni 0,8 m).

(5) Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme kõrgusega kuni 2,5 m . Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või hauarajatised on valdaja omand.

(6) Hauarajatised peab hauaplatsi valdaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

(7) Hauaplatsi hooldab või korraldab hooldamise hauaplatsi kasutaja, kes on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.

(8) Biolagunevad kalmistujäätmed tuleb eraldi koguda ja paigutada vastavalt tähistatud jäätmemahutitesse või kohta. Muud kogutud jäätmed (kunstpärjad, kunstlilled, küünlatopsid, kilekotid jne) tuleb paigutada vastavalt märgistatud jäätmekogumise mahutitesse. Kalmistujäätmete viimine väljapoole kalmistu territooriumi ja paigutamine maapinnale on lubamatu.

Kalmistu eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

Olen tutvunud Rõngu kalmistu eeskirjaga ja kohustun seda täitma: ______________________

kuupäev ja allkiri