Maetu otsing


LISA 2

Sindi Linnavalitsuse

03.04.2012

määrus nr 2

 

 

Hauaplatsi kasutamise lepingu tingimused

 

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolevad “ Hauaplatsi kasutamise lepingu tingimused” määratlevad kasutuslepingu

tingimused Sindi linnale kuuluva hauaplatsi kasutusse andmisel.

2. Kasutatavad mõisted

2.1. Alljärgnevaid mõisteid kasutatakse “ Hauaplatsi  kasutamise lepingu tingimustes” järgnevalt toodud tähendustes:

2.1.1. “Leping” – Hauaplatsi kasutajale kasutamiseks andmise tehing Hauaplatsi kasutusse andja ja Hauaplatsi kasutaja vahel;

2.1.2. “ Kasutusleping” – Sindi Linnavalitsuse  kinnitatud tüüpvormile “Hauaplatsi kasutamise leping” vastav dokument, mille allkirjastamisega Hauaplatsi kasutusse andja ja

hauaplatsi kasutaja sõlmivad Lepingu;

2.1.3. “ Hauaplatsi kasutusse andja ” – Sindi linn;

2.1.4. “ Hauaplatsi kasutaja ” - Kasutuslepingu p 5 nimetatud isik;

2.1.5. “Lepingutingimused” - käesolevad Sindi Linnavalitsuse kinnitatud “Hauaplatsi

kasutamise lepingu tingimused”;

2.1.6. “Pool” – Hauaplatsi kasutusse andja või Hauaplatsi kasutaja;

3. Lepingu sisu

Lepinguga kohustub Hauaplatsi kasutusse andja (Sindi Linnavalitsus) andma Hauaplatsi

kasutajale kasutamiseks Hauaplatsi. Leping reguleerib Hauaplatsi kasutamiseks andmisega

seonduvaid suhteid Poolte vahel.

4. Lepingu dokumendid

4.1. Lepingu dokumentideks on Kasutusleping koos lisa(de)ga, Lepingutingimused.

4.2. Kasutuslepingus märgitakse sõlmitavasse Lepingusse puutuv konkreetne informatsioon ja

eritingimused. Kasutuslepingu lisaks on Hauaplatsi plaan juhul kui pooled on pidanud plaani lisamist vajalikuks.

4.3. Lepingutingimused määratlevad Lepingu sisu, sh Poolte õigused ja kohustused ning vastutuse Lepingu rikkumise eest. Kui Kasutuslepingus on sätestatud Lepingutingimustega võrreldes erisusi, siis lähtutakse Poolte õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisel esmajärjekorras Kasutuslepingus sätestatust.

5. Lepingu jõustumine

Leping jõustub Kasutuslepingu sõlmimise hetkest kui lepingus eneses ei ole kokku lepitud

erinevas jõustumise ajas.

6. Hauaplatsi üleandmine

6.1 Hauaplatsi üleandmine seisneb Hauaplatsi kasutajale Hauaplatsi  faktilise valdamise ja

kasutamise võimaldamises.

 

II. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

7. Hauaplatsi kasutusse andja kohustused:

7.1. Hauaplatsiga seotud maksud kannab Hauaplatsi kasutusse andja.

8. Hauaplatsi kasutusse andja õigused

8.1. Hauaplatsi kasutusse andjal on õigus:

8.1.1. kontrollida hauaplatsi kujunduse põhimõtete järgimist;

8.1.2. hauaplatsi hoolduse nõuete järgimist;

8.1.3. väärtuslike hauatähiste või –rajatiste säilitamist.

9. Hauaplatsi kasutaja õigused

9.1 Hauaplatsi kasutajal on õigus kasutada temas kasutuses olevat Hauaplatsi inimeste

matmiseks. Hauaplatsi kasutajal on õigus saada ise maetud tema kasutuses olnud Hauaplatsile.

10. Hauaplatsi kasutaja kohustused

10.1. Matmisel tuleb juhinduda kalmistute kasutamise eeskirjast.

10.2. Hauaplatsi kasutaja kohustuseks Hauaplatsi ala kujundamisel on:

10.2.1. hauaplatsi kujundamisel tuleb järgida Kalmistu kasutamise eeskirjas poolt kehtestatud

kujunduspõhimõtteid nii hauarajatiste, hauatähiste kui ka haljastuse osas. Kujunduspõhimõtetest erineva kujundusega hauaplatsi rajamiseks tuleb koostada tööprojekt, mis tuleb kooskõlastada Sindi Linnavalitsusega

10.2.2. Hauaplatsil peab olema hauatähis, milleks võib olla rist, hauaplaat, -kivi, -sammas või muu tähis. Hauatähised, rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides.

10.3. Hauaplatsi kasutaja kohustuseks Hauaplatsi hooldamisel on:

10.3.1. hauaplatsile istutatud taimed peavad olema terved ja elujõulised;

10.3.2. hauaplatsilt peab olema eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, pärjad;

10.3.3. hauaplatsi piiravaid hekke tuleb pügada regulaarselt;

10.3.4. hauatähised ja piirded peavad olema terved ja neil olev tekst peab olema loetav;

10.3.5. hauaplatsi kattev materjal peab olema puhas;

10.3.6. hauaplatsilt peab olema ära riisutud lehed ja muu praht;

10.3.7. hauaplatsi katteplaadid peavad olema terved.

10.4. Hauaplatsi kasutaja kohustus hauatähiste või –rajatiste olemasolul

10.4.1. Juhul kui Hauaplatsi kasutaja on saanud kasutusse kasutajata hauaplatsiks tunnistatud

hauaplatsi ja sellel asuvad hauatähised või -rajatised, siis on Hauaplatsi kasutajal kohustus need säilitada hauaplatsil. Hauaplatsi kasutajal on õigus hauatähiseid hauaplatsi piires ümber paigutada.

11. Punktis 10 sätestatud kohustused täidab Hauaplatsi kasutaja oma kulul.

12. Hauaplatsi kasutaja muud kohustused:

12.1. Lisaks muudele Lepingutingimustes sätestatud kohustustele on Hauaplatsi kasutaja

kohustatud:

12.1.1. arvestama tema Hauaplatsi läheduses asuvate teiste Hauaplatsi kasutajate huvidega;

12.1.2. juhul kui Hauaplatsi kasutamisel tekib spetsiifilist või suures koguses jäätmeid,

korraldama sellise jäätmete äraveo enda kulul;

12.1.3. teatama viivitamatult oma Kasutuslepingus märgitud rekvisiitide muutumisest Hauaplatsi kasutusse andjat.

13. Hauaplatsi üle andmine

13.1. Hauaplatsi kasutaja võib Kasutuslepingu üle anda kolmandale isikule Hauaplatsi

kasutusse andja nõusolekul. Sellisel juhul kolmas isik astub lepingus senise Hauaplatsi kasutaja asemele. Kasutuslepingu üleandmine vormistatakse kirjalikult Hauaplatsi kasutusse andja juures. Kolmanda isiku kasutuslepingusse astumisel senine leping ei lõppe.

13.2. Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema perekonnaliikmel, matjal või pärijal õigus astuda kasutuslepingusse Hauaplatsi kasutaja asemele. Matja võib astuda kasutaja asemele juhul, kui ta on ise pärija, pärija puudub või pärija loobub matja kasuks. Perekonnaliikme, matja või pärija kasutuslepingusse astumisel senine leping ei lõppe. Kasutuslepingusse astumise vormistab Hauaplatsi kasutusse andja kirjalikult Hauaplatsi kasutaja surmatõendi esitamisel.

13.3. Hauaplatsi kasutusse andja võib anda Hauaplatsi matja, kes ei ole ise pärija, kasutusse

selle eelneva kasutaja matmiseks kasutuslepingusse astumise teel ajaks kuni perekonnaliige võipärija esitab avalduse kasutuslepingusse astumiseks. Hetkest, mil perekonnaliige või pärija

avaldab Hauaplatsi kasutusse andjale soovi astuda ise kasutuslepingusse, kaotab matja õiguse

Hauaplatsi kasutamiseks. Sellisel juhul astub Kasutuslepingusse matja asemel perekonnaliige või pärija. Kasutuslepingusse astumise vormistab Hauaplatsi kasutusse andja kirjalikult Hauaplatsi kasutaja pärija kirjaliku avalduse alusel.

 

14. Vastutus

14.1. Hauaplatsi, mille puhul ei ole järgitud kalmistu kujunduspõhimõtteid, tähistab Hauaplatsi kasutusse andja hoiatussildiga ning edastab Hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile. Hoiatuses märgitakse hauaplatsi olukord, hauaplatsi korrastamise kohustus ja tähtaeg ning kohustuse täitmata jätmise tagajärjed.

14.2. Kui hoiatuse edastamisele järgneva aasta jooksul Hauaplatsi kasutaja ei kõrvalda kalmistu kujunduspõhimõtetele mittevastavaid hauarajatisi, hauatähiseid või haljastust, võib Hauaplatsi kasutusse andja Lepingu ühepoolselt lõpetada.

15. Vääramatu jõud

15.1. Lepingust tuleneva kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu mõjul.Vääramatu jõud on asjaolu, mida kohustust rikkunud Pool ei saanud mõjutada ja temaltei saanud mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt oodata, et ta Kasutuslepingu sõlmimise ajal selleasjaoluga arvestaks või seda väldiks või asjaolu või selle tagajärge ületaks.

15.2. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

15.3. Vääramatu jõu mõjul kohustust rikkuv Pool peab vääramatust jõust ja selle mõjust kohustusetäitmisele viivitamatult teisele Poolele teatama. Vastasel juhul vastutab rikkunud Pool kohustuse rikkumise eest sõltumata vääramatu jõu esinemisest.

 

III. LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

16. Kasutuslepingu lõppemine

16.1. Kasutusleping lõpeb:

16.1.1. Kasutuslepingu tähtaja möödumisel. Lepingule ei kohaldata Võlaõigusseaduse § 310

sätestatud pikenemist;

16.1.2. Poolte kokkuleppel;

16.1.3. füüsilisest isikust Hauaplatsi kasutaja surmaga juhul kui tema asemele ei astu uus isik või juriidilisest isikust Hauaplatsi kasutaja lõppemisega;

16.1.4. punktides 16.4 ja 16.5 sätestatud või seadusest tuleneval alusel Lepingu ülesütlemise korral.

16.2. Kasutuslepingu tähtaja saabumisel loetakse Kasutuslepingu lõppenuks. Kuus kuud enne

Kasutuslepingu lõppemist teavitab Hauaplatsi kasutusse andja Hauaplatsi kasutajat

Kasutuslepingu lõppemisest, saates kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate

Kasutuslepingus toodud aadressile.

16.3. Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus uue Kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue

Kasutuslepingu sõlmimiseks peab Hauaplatsi kasutaja esitama Hauaplatsi kasutusse andjale kirjaliku avalduse ühe kuu jooksul enne Kasutuslepingu tähtaja möödumist. Uue Kasutuslepingu sõlmimise avalduse esitamata jätmisel loetakse Kasutuslepingu lõppenuks ka juhul, kui Hauaplatsi kasutaja jätkab hauaplatsi kasutamist.

16.4. Hauaplatsi kasutaja võib Kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu ülesöelda, esitades Hauaplatsi kasutusse andjale kirjalikult Hauaplatsi ülesütlemise avalduse.

16.5. Hauaplatsi kasutusse andja ütleb Hauaplatsi kasutaja matnud matjaga sõlmitud

Kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt üles kui Hauaplatsi kasutusse saamiseks on esitanud

kirjaliku tahteavalduse eelmise Hauaplats kasutaja perekonnaliige või pärija välja arvatud kuiperekonnaliige või pärija on enne matjaga kasutuslepingu sõlmimist kirjalikult loobunud õigusestastuda kasutuslepingusse Hauaplatsi kasutaja asemele.

16.6. Hauaplatsi kasutusse andja ütleb Kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja

lõppu üles, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt kalmistute

kasutamise eeskirja §-le 15.

16.7. Hauaplatsi kasutusse andja ütleb Kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu ülesse, kui Hauaplatsi kasutaja ei ole täitnud punktis 14.2 nimetatud tingimusi.

16.8. Hauaplatsi, mille Kasutusleping on lõppenud, võtab Hauaplatsi kasutusse andja arvele

kui kasutajata hauaplatsi vastavalt kalmistute kasutamise eeskirja §-le 14.

17. Hauaplatsi üleandmine Kasutuslepingu lõppemisel

17.1. Hauaplatsi kasutaja on hiljemalt Kasutuslepingu lõppemise päeval kohustatud tagama

Hauaplatsi kasutusse andjale hauaplatsi a faktilise valdamise ja kasutamise.

17.2. Hauaplatsi  kasutajal on lepingu lõppemisel õigus eemaldada hauaplatsilt tema omandis olevad ja hauaplatsile paigutatud hauatähised ja -rajatised (piirdeaed, betoonrant, äärekivi jms) hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul peale lepingu lõppemist. Juhul kui Hauaplatsi kasutaja ei eemalda selle tähtaja jooksul tema omandis olevaid hauatähiseid- ja rajatisi, lähevad need üle Hauaplats kasutusse andjale.

 

IV. MUUD SÄTTED

18. Teadete vorm

18.1. Poolte vahelised teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui teate sisust tulenevalt on vajalik selle operatiivne edastamine, või kui Pool ei edasta teadet oma

Kasutuslepingu tuleneva kohustuse täitmiseks ning see on informatsioonilise iseloomuga ja ei

põhjusta adressaadiks olevale Poolele õiguslikke või majanduslikke tagajärgi. Hauaplatsi

kasutusse andjal on õigus edastada informatsioonilise iseloomuga teateid Hauaplatsi kasutajalepingus näidatud sidevahendite kaudu (e-post, SMS).

19. Kasutuslepingu muutmine

19.1. Kasutuslepingu muutmine toimub Poolte kirjaliku kokkuleppega. Kasutuslepingu

muudatused vormistatakse Kasutuslepingu lisana, mis kuulub Lepingu dokumentide hulka.

20. Välistav tingimus

20.1. Kasutuslepingu ja Lepingutingimustes on kokku lepitud Lepingu kõik tingimused.

Varasemaid Poolte vahel sama lepinguobjekti suhtes sõlmitud suulisi ja kirjalikke kokkuleppeidning tehtud suulisi ja kirjalikke avaldusi ei loeta Kasutuslepingu osaks.

21. Vaidluste lahendamine

21.1. Kõiki Kasutuslepingu tulenevaid erimeelsusi ja vaidlusi üritavad Pooled lahendada

läbirääkimiste teel.

21.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Poolel õigus pöörduda kohtusse. Kokkuleppe

mittesaavutamiseks loetakse ka ühe Poole mittereageerimist läbirääkimiste alustamise

ettepanekule või vaidluse kohtuvälise lahendamise ettepanekule. Poolte kokkuleppel on vaidlustelahendamise kohtuks määratud Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja.