Maetu otsing


VILJANDI MAAKOND

KOL GA-JAANI VALLAVOLIKOGU

 

 

MÄÄRUS

 

Kolga-Jaani 27.1aanuar 2012 nr. 59

 

Kolga-Jaani valla kalmistute kasutamise eeskiri

 

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse  §7 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike i punkti 37 alusel.

 

  1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

 

(1) Kalmistu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Kolga-Jaani valla omandis olevate kalmistute (edaspidi kalmistu) kasutamise korra. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ning matmiskoha kasutajatele.

(2) Kalmistu rajamisel, haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigustloovatest aktidest j a käiesolevast eeskirjast.

(3) Kalmistu territoorium on mõeldud inimese surnukeha või surnud inimese säiilmete (edaspidi surnu) matmiseks ja selleks eraldatud hauaplats on antud selle kasutajale sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

 

§ 2. Kalmistu haldaja ja hooldaja

 

(1) Kolga-Jaani valla kalmistute haldaja on Kolga-Jaani Vallavalitsus (ametiasutus). (2) Kalmistu hooldaja on vallavalitsusega vastavasisulise lepingu sõlminud isik, kes tegeleb matmislubade väljaandmisega, hauaplatside eraldamise ja kalmistu korrashoiuga.

 

§ 3. Kalmistu tööaeg

Kalmistu on avatud igapäevaselt 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

 

 

2. peatükk

HAUAPLATSI KASUTUSSE ANDMISE TINGIMUSED JA KORD

§ 4. Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused

 

(1) Hauaplatsi annab kasutusse vallavalitsusega vastavasisulise lepingu sõlminud isik, kes näitab hauaplatsi taotlejale kätte hauaplatsi asukoha, tähistab kalmistul vastava hauaplatsi piirid ja kannab hauaplatsi, hauaplatsi kasutaja ja surnu andmed andmebaasi.

2) Hauaptats eraldatakse taotlejale 25-aastase tasuta kasutusõigusega. Kasutajal on õigus pikendada hauaplatsi kasutusaega järgmiseks 25 aastaks. Hauaplatsid, mille kasutusõigust ei pikendata, eraldatakse üldjuhul pealematmiseks.

(3) Hauaplatse, mille kasutustähtaega ei ole pikendatud, kuid mis on hooldatud, pealematmiseks ei väljastata.

(4) Hauaplats eraldatakse kirstus või urnis matmiseks ühe-või kahekohalisena. Erandjuhtudel võidakse eraldada kuni neljakohaline hauaplats.

(5) Üldjuhul on ühe hauakohaga hauaplatsi suurus 1,5 x 2,5 m, kahe hauakohaga hauaplatsi suurus  2,5 x 2,5 m, kolme hauakohaga hauaplatsi suurus 3,5 x 2,5 m, nelja hauakohaga hauaplatsi suurus 4,5 x2,5 m.

(6) Pealematmiseks eraldatud hauaplatsid antakse üldjuhul kasutusse esialgse kuju ja suurusega.

(7) Hauiplatsi kasutaja surma korral läheb hauaplatsi kasutusõigus üle tema pärijatele.

(8) Kui kasutaja loobub hauaplatsi kasutamisest, teatab ta sellest kirjalikult vallavalitsusele.

 

§ 5. Hooldamata hauaplatside arvelevõtmine ja taaskasutamisse andmine

 

(1)Hauaplatsi kasutaja on kohustatud tagama hauaplatsi kasutamise ajal hauaplatsi hooldamise.

(2) Juhul, kui hauaplatsi kasutaja hauaplatsi ei hoolda, tühistab kalmistu hooldaja hauaplatsi teatega, et hauaplats on plaanis tunnistada hooldamata hauaplatsiks 1 aasta möödumisel tähistamisest arvates.

(3) Juhul, kui hauaplatsi kasutaja 1 aasta jooksul hauaplatsi märgistamisest arvates ei ole hauaplatsi hooldanud ja hooldajaga ühendust võtnud, loetakse hauaplats hooldamata hauaplatsiks  ja hauaplatsi kasutusõigus tühistatakse.

(4) Hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplats kuulub matmiseks välja andmisele 20 aasta möödumisel viimasest matmisest arvates.

3. peatükk

MATMISE KORD

§ 6. Matmise loa väljastamine ja matmise registreerimine

 

(1)Matmisloa väljastab vallavalitsusega vastavasisulise lepingu sõlminud isik (kalmistu hooldaja) surmatõendi alusel. Surnult süindinud maetakse arstliku surmateatise alusel. valisriigis väljastatud surmatdend ei vaja legaliseerimist või apostilliga (väilisriigis. kasutamiseks ettenähtud dokumendi legaliseerimise standardvorm) kinnitamist. Põhjendatud juhul võib matmisloa väljastaja nõuda välisriigis väljastatud surmatdendi tõlkimist.

(2)Matmisloa väljastaja registreerib matmise matmistaamatus, kuhu mäirgitakse käesoleva määruse § 14 loetletud andmed.

(3) Kõik matmised tuleb registreerida vähemalt 1 päev enne matuse toimumist.

 

§ 7. Matmine

 

(1) Matmisplats antakse kasutusse tasuta.

(2) Matmine toimub ainult valgel ajal, üldjuhul kella 10-16. Riiklikel pühadel ja pühapäeviti matmisi üldjuhul ei toimu.

(3) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus.

(4) Tuhk maetakse hauaplatsile urnis.

(5) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5 -2 meetrit maapinnast. Urniga

matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt  1 meeter. Kui haua kaevamisel tuleb välja varemmaetu säilmeid, tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

(6) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

(7) Matja korrurtastab pärast matmist hauaplatsi ja hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud võimalikud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldalaga või kahjukannatajaga.

(8) Matja peab tähistamahauaplatsi hauatähisega, millele on kirjutatud surnu nimi ning sünni- ja surmadaatumid.

(9) Tundmatu või omasteta surnu matmise korraldab ametiasutus. Tundmatute või omasteta surnute matmisplatsid hoiab korras kalmistu hooldaja. Kui omasteta surnul on varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel sinna.

 

§ 8. Pealematmine

 

(1) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

(2) Kultuurimälestiseks tunnistatud hauale peale ei maeta.

(3) Pealematmiseks enne hauaplatsi kasutusaja lõppu on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on kalmistu haldaja poolt kehtestatud kalmistu kasutamise eesrkija kohaselt tunnistatud hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

 

§ 9. Ümbermatmine

 

(1) Surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel kalmistu haldajaga. Surnu ümbermatmise

korraldab kalmistu haldaja. Ümbermatmisega seotud kulud kannab ümbermatmise taotleja.

(2) Liivapinnase puhul tohib kirstuga maetud surnu ümber matta päirast ühe aasta möödumist ja niiske pinnase puhul piirast kolme aasta moodumist surnu eelmisest matmisest.

(3) Säilmete väljakaevamine hauast peab toimuma jahedal aastaajal.

4. peatükk

KALMISTU JA HAUAPLATSIDE KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE

§ 10. Hauaplatsi kujundamine, hauatähiste ja -piirete paigaldamise kord

 

(1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimdtteid ja -nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest. Kalmistu haldajal on õigus lasta kalmistu ilmet rikkuvad aiad, piirded, puud ja muud elemendid eemaldada.

(2) Hauaplatsil tähistatakse matusekoht risti, hauaplaadi, hauakivi või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kantud maetu(te) perekonna-ja eesnimi ning sünni- ja surmadaatumid.

(3) Hauatähised (hauarist, hauakivi, hauasammas, hauaplaat), hauarajatised (äärekivi, istepink, hekk kõrgusega kuni 1 m) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.

(4) Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme. Heki kõrgus võib olla kuni 1 m. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) võib rajada vallavalituse ametniku kirja ikul Ioal.

(5) Õigus püstitada hauaplatsile hauarajatisi on hauaplatsi kasutajal. Hauarajatised jäävad hauaplatsi kasutaja omandiks. Hauarajatised peab hauaplatsi kasutaja rajama selliselt, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

(6) Kalmistu haldajal on õigus teha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus kalmistu ilmet rikkuvate (või ohtlike) hauarajatiste eemaldamiseks.

(7) Kalmistu haldajal või hooldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad (või ohtlikud) hauarajatised, puud ja põõsad.

 

§ 11. Hauaplatsi hooldamine

 

(1) Hauaplatsi hooldamist koraldab hauaplatsi kasutaja.

(2) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.

(3) Hauaplatsi kasutajal ja kalmistu kiilastajal tuleb plast-, klaas-ja metalljäätmed paigutada selleks ettenahtud konteineritesse. Biolagunevad jäätmed (lehed, oksad, jms) tuleb paigutada selleks ettenahtud ladestuspaika.

 

§ 12. Kalmistu hooldaja õigused ja kohustused

 

(1) Kalmistu hooldaja on kohustatud jäilgima matmisplatside korrashoidu ja võtma hooldamata hauaplatsid arvele. Kalmistu kujunduspdhimõtete eiramisel on kalmistu hooldajal õigus teha hauaplatsi kasutajale hoiatus.

(2) Hooldamata hauaplats märgistatakse teatega, kus on info, et hauaplats on plaanis tunnistada hooldamata hauaplatsiks, kui hauaplatsi kasutaja ei ole hauaplatsi märgistamisest arvates ühe aasta jooksul hauaplatis korrastanud.

(3) Kui hoiatusele järgneva ühe aasta jooksul matmisplatsi ei hooldata, tühistatakse senise kasutaja kasutamisõigus ja hauaplats loetakse hooldamata hauaplatsiks. Hooldamata hauaplatside heakorra tagab kalmistu hooldaja.

(4) Kalmistu hooldaja on kohustatud hoidma korras kalmistu üldkasutatavad alad.

 

§ 13. Keelatud tegevus kalmistul

 

(1) Kalmistul on keelatud

1) hauaplatsi, hauatähise ja hauarajatise mistahes rikkumine;

2) hauaplatsi omavoliline laiendamine ;

3) viibida lemmikloomaga;

4) prügi mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse ;

5 ) kalmistu jäätmemahutitesse isiklike olmejäätmete paigutamine ;

6) üldkasutatavatel aladel asetsevate puude ja põõsaste omavoliline mahavõtmine;

7) kasutada mootorsõidukit ilma kalmistu haldaja loata;

8) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;

9) loomade matmine;

10) muu avalikku korda ja heakorda rikkuv tegevus.

 

 

5. peatiükk

KALMISTU HALDAJA KOHUSTUSED

§ 14. Kalmistu kohta kogutavad andmed

(1) Kalmistu haldaja peab koguma andmeid tema omandis ja tema hallatavale kalmistule maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta.

 

(2) Maetud isiku andmed:

1) ees-ja perekonnanimi ning isikukood või süinniaeg;

2) surmaaeg;

3) vabal tahtel antud andmed maetu usutunnistuse kohta;

4) surmatõendi või surmateatise number ja väljastaja;

5) matmise kuupäiev.

(3) Hauaplatsi kasutaja andmed

1) hauaplatsi kasutaja ees-ja perekonnanimi;

2) isikukood või sünniaeg;

3 ) sideandmed (telefoninumber, e-posti aadress) ;

 

(4) Hauaplatsi andmed:

1) kvartal;

2) rida/sektor;

3) aadress;

4) staatus (ajaloomälestis, kunstimälestis, kasutuses, vaba) ;

5 ) matuse liik (kirstumatus, urnimatus);

6) kirstu või urni materjal;

7) hauaplatsil asuvate hauatähiste ja piirete lühikirjeldus.

 

(5) Andmete kogumisel lähtuda isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest.

(6) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Kolga-Jaani Vallavalitsuse arhiivis.

§ 15. Kalmistu haldaja kohustused

 

(1) Kalmistu haldaja peab tagama kalmistul:

(1)infotahvli, kus on märgitud kalmistu hooldaja tööaeg ja telefoni number, kalmistu eeskiri;

2) parkimisplatsi korrashoiu;

3) kalmistujäätmete kogumise mahutite olemasolu.

 

§ 16. Kalmistu laiendamine

 

(1) Kalmistut võib laiendada detailplaneeringu alusel.

(2) Detailplaneeringus nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja -radade paiknemine, ehitiste asukohad jms.

 

§ 17. Kalmistu sulgemine

 

(1) Kalmistu suletakse matmiseks volikogu otsusega.

(2) Kalmistu sulgemist käsitlev otsus peab määrama suletud kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise korra.

6. peatükk

Lõppsõna

 

§ 18. Jäirelevalve

Käesoleva eeskirja mittenõuetekohase täitmise korral on kohaliku omavalitsuse üksuse pädeval asutusel õigus teha ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib ettekirjutuse teinud asutus rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

 

§ 19. Rakendamine ja jdustumine

(1)Käesoleva määruse § 6 nimetatud matmisloa väljastamist rakendatakse pärast määruse jõustumist välja antavate hauaplatside väljaandmisel. Kuni käesoleva määruse jõustumiseni väljaantud hauaplatsidel lähtutakse § 4 lõikes 3 sätestatust.

 

(2) Määrus jõustub 1 .veebruaril 2012.

Mati Toomsalu

Volikogu esimees