Maetu otsing


Hauarajatiste ehitamise kord Tallinna kalmistutel

Võttes aluseks Tallinna kalmistute kasutamise eeskirja kinnitatud Tallinn Linnavolikogu määrusega nr. 24 6. mai 2010 on Tallinna kalmistutel kehtestatud alljärgnev kord:

1. Õigus püstitada hauaplatsile hauarajatisi on hauaplatsi valdajal, kes on registreeritud kalmistu registris.

2. Hauarajatisteks on hauaplatsi piirded, hauamonumendid, kõrghaljastus.

3. Hauaplatside valdajad, kes soovivad ise püstitada hauarajatisi (piirded, hauatähised, hekid, puud) peavad pöörduma kalmistu juhtkonna poole ja esitama paigaldatava rajatise kirjelduse või joonise kooskõlastamiseks ning saama vastava loa.

4. Teenustööna võivad Tallinna kalmistutel ehituslikke, kaeve- ja muid töid teha vaid registreeritud juriidilised ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Kalmistul töötamise loa väljastab kalmistut haldav asutus Tallinna Kalmistud vastutav töötaja.

5. Nõusoleku saamiseks tuleb esitada:
5.1. pakutava teenuse kirjeldus, rajatiste joonised ja hinnakalkulatsioonid.
5.2. ehitusmaterjalide hankelepingute koopiad.

6. Hauarajatised, mis püstitatakse omavoliliselt ja ei vasta kalmistul kehtestatud nõudmistele, likvideeritakse 1 kuu jooksul pärast omanikule hoiatuse tegemist.

7. Kalmistute kasutamise eeskirja eiramine toob kaasa haldusvastutuse.