• Maetu otsing


  • Kalmistu otsing


Pealeht > Muhu > Muhu valla kalmistud >

Kalmistu kasutamise eeskiri

Kalmistu kasutamise eeskirjad

1. Kalmistu eeskiri kehtib Muhu valla Hellamaa, Lutheri, Rinsi ja Sepamäe kalmistutel.

2. Kalmistut haldab Muhu Vallavalitsus (Kommunaalamet).

3. Kalmistu laiendamisel, haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

4. Kalmistu territoorium peab olema ümbritsetud piirdeaiaga ja suletavate väravatega.

Kalmistu peasissekäigu juures peavad olema välja pandud kalmistu sisekorraeeskirjad.

5. Kalmistu piirete, veevõtukohtade ja prügiveo korraldab kalmistuid haldav ettevõte.

6. Kalmistul peavad olema veevõtukohad ning võimalus laenutada matmisplatside korrastamiseks vajalikku inventari.

7. Kalmistu on avatud külastajatele iga päev.

8. Kalmistu külastajad peavad pidama korda, puhtust ja vaikust.

Keelatud on:

1. hoonete, väravate, piirete, veevõtukohtade, kalmude, hauatähiste ja – rajatiste mistahes rüüstamine, samuti murda lilli, puid ning nende oksi.

2. tuua kalmistule olmeprügi, panna prahti selleks mitte ettenähtud kohta või risustada kalmistut ja sellega piirnevat territooriumi mõnel muul viisil.

3. sõita kalmistul mistahes liiklusvahendiga (ilma kalmistu hooldaja loata).

4. suusatada, kelgutada ja teha lõket.

5. tuua kaasa koduloomi.

6. loomade matmine

Matmisplatside eraldamine

1. Matmisplats eraldatakse surmatunnistuse alusel füüsilisele isikule (kellest saab matuseplatsi valdaja) 20.aastase kasutusõigusega. Selle tähtaja lõppedes on hauaplatsi valdajal õigus pikendada kasutusõigust või kasutusõigus lõpetada. Pikendamata kasutusõigusega matuseplatsi kasutusõigus lõpetatakse.

2. Matuseplatsid võivad olla nii kirstu kui ka urnimatusteks. Ühe matuseplatsi suuruseks on 1,2x2,5 m. Ainult urnimatuseks eraldatava platsi suurus on 1m².

Matmine

1. Matuseplatsile matmine toimub matuseplatsi valdaja loal.

2. Kõik matused tuleb registreerida kalmistu hooldaja juures selleks ettenähtud raamatus vähemalt 1-2 ööpäeva enne matust. Matmisluba antakse kui on esitatud surmatunnistus, kooskõlastatud matmiskoht platsil.

3. Matmine kalmistule võib toimuda ainult valgel ajal. Riiklikel pühadel matuseid ei korraldata.

4. Matmine toimub kirstuga. Tuhastatud põrmu võib matta urniga. Kirstuhaua sügavus peab olema üldjuhul 1,7 m, erandjuhul 1,5 m.

5. Kui haua kaevamisel tulevad pinnasest välja eelmise matuse säilmed, siis need maetakse tagasi haua põhja kaevatud süvendisse.

6. Peale matust korrastab matuseplatsi selle valdaja. Samuti korrastab matuseplatsi valdaja matuse käigus kõrvalolevatele matuseplatsidele tekitatud kahjustused kolme päeva jooksul peale matust.

7. Surnute ümbermatmist võib teha kalmistut haldava asutuse juhataja loalkooskõlastatult tervisekaitsetalituse ja politseiga.

8. Pealematmist võib teostada 40. aasta möödumisel matmisest kooskõlastatult kalmistu hooldajaga.

Matmispaikade kujundamine ja hooldamine

1. Matuseplats on kalmistu osa , mida kujundab platsi valdaja arvestades käesolevas eeskirjas toodud piiranguid.

2. Matuseplats peab olema tähistatud risti, hauaplaadi,- kivi või –sambaga, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud maetu(te) ees-ja perekonnanimi ning soovitavalt sünni-ja surmadaatumid.

3. Hauatähised , rajatised (piirdeaed, betoonrant, äärekivi jms.) ja haljastus peavad olema hauaplatsi piires, kusjuures nende suurus, paiknemine ja liigid peavad olema kooskõlastatud kalmistut haldava asutusega. Kasutada võib vaid madalhaljastust ja puude minivorme. Üksikisiku või juriidiliste isikute poolt paigaldatud hauatähised ja –rajatised on nende omandiks.

4. Hauarajatised peavad olema rajatud ja paigutatud nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

5. Hauatähiste või –rajatiste paigaldamine, teisaldamine või eemaldamine tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistut haldava asutusega.

6. Kõik muudatused kultuuri-või ajaloomälestisteks tunnistatud haudadel peavad olema kooskõlastatud vastavalt kehtivale korrale.

7. Kalmistut haldaval asutusel on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad (või ohtlikud) aiad, puud ja põõsad.

8. Matmisplatsi hooldamise eest vastutab matmisplatsi valdaja. Matmisplatsi valdajaon kohustatud korrastama hauatähised ja –rajatised, matmisplatsi ning sellega piirnevad teeosad. Prügi (muld, lehed, muu risu) tuleb viia selleks ettenähtud kohta. Kalmistu haldaja on kohustatud nõudma matmisplatside korrashoidu, vajadusel hoiatama matmisplatsi valdajat ja võtma hooldamata platsid arvele. Kui hoiatusele järgneva 1 aasta jooksul matmisplatsi ei hooldata, tühistatakse senise valdaja kasutamisõigus.

Vastutus

Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.